RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Porezni položaj izvozne isporuke

Broj: 410-19/14-01/345 od 12.09.2014.

Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi poreznog tretmana izvozne isporuke. U upitu se navodi da je hrvatski porezni obveznik kupio robu od drugog hrvatskog poreznog obveznika na paritetu FCA skladište isporučitelja opreme što bi značilo da porezni obveznik kupac preuzima opremu od isporučitelja utovarenu na kamion i izvozno ocarinjenu. Nadalje, u upitu se navodi da bi se kupljena oprema otpremala izravno, nakon izvoznog carinjenja, iz skladišta isporučitelja koje se nalazi u tuzemstvu kupcu izvan Europske unije (u Bjelorusiju) s izvoznim računima poreznog obveznika od kojeg je roba prethodno kupljena u tuzemstvu. S tim u vezi postavljeno je pitanje može li tuzemni porezni obveznik koji obavlja isporuku izdati račun bez obračuna PDV-a pozivajući se na oslobođenje sukladno čl. 45. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u), uz uvjet da se tuzemni porezni obveznik koji je obavio izvozno ocarinjenje navodi u izvoznoj deklaraciji, uz napomenu da tuzemni porezni obveznik koju kupuje robu ima potpisani ugovor s kompanijom izvan Europske unije.
      Prema odredbama čl. 13. Zakona o PDV-u mjestom isporuke dobara koja otprema ili prevozi isporučitelj, kupac ili treća osoba, smatra se mjesto gdje se dobra nalaze na početku otpreme ili prijevoza do kupca.
      Odredbama čl. 45. st. 1. t. 1. Zakona o PDV-u propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke dobara koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze isporučitelj ili neka druga osoba za njegov račun izvan Europske unije.
      Prema odredbama čl. 45. st. 1. t. 2. Zakona o PDV-u plaćanja PDV-a oslobođene su isporuke dobara, osim isporuke goriva i dobara za opremanje i opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe, koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze izvan Europske unije sam kupac koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj ili neka druga osoba za njegov račun.
      Odredbama čl. 108. st. 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13. i 35/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) propisano je da se izvoznom isporukom dobara smatra isporuka dobara koju iz Republike Hrvatske obavi porezni obveznik na područje izvan Europske unije.
      U skladu s navedenim, u konkretnom slučaju mjesto isporuke dobara je Republika Hrvatska jer se tu dobra nalaze na početku otpreme ili prijevoza do kupca. Neovisno o tome što je mjesto oporezivanja Republika Hrvatska u slučaju kada tuzemni porezni obveznik isporučuje dobra drugom tuzemnom poreznom obvezniku, a ta će se dobra izravno, nakon izvoznog carinjenja, iz skladišta poreznog obveznika isporučitelja otpremiti kupcu izvan Europske unije (u Bjelorusiju) s izvoznim računima poreznog obveznika od kojeg su dobra prethodno kupljena mišljenja smo da je isporuka između tuzemnog poreznog obveznika isporučitelja (koji je na jedinstvenoj carinskoj deklaraciji naveden kao izvoznik) i drugog tuzemnog poreznog obveznika koji kupuje dobra namijenjena izvozu oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl. 45. st. 1. t. 1. Zakona o PDV-u.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)