RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Poništenje osobnog identifikacijskog broja

Broj: 410-01/09-01/707 od 01.06.2009.

Na primljeni zahtjev Matičnog ureda Pisarovina o poništenju osobnoga identifikacijskog broja za K. I., u nastavku odgovaramo.

Prema članku 8. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Nar. nov., br. 60/08., dalje: Zakon) Ministarstvo financija – Porezna uprava po službenoj dužnosti određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj na temelju podataka o kojima nadležna tijela vode službene evidencije, odmah nakon preuzimanja podataka. Ministarstvo financija – Porezna uprava je sukladno članku 18. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Nar. nov., br. 1/09., dalje: Pravilnik) radi određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja, preuzela podatke o svim zatečenim hrvatskim državljanima iz Evidencije dodijeljenih matičnih brojeva građana i Evidencije prebivališta i boravišta u Republici Hrvatskoj koje vodi Ministarstvo unutarnjih poslova.
     Sukladno članku 3. stavak 8. Pravilnika zatečenim osobama smatraju se hrvatski državljani rođeni prije 1. siječnja 2009., pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske osnovane prije 1. siječnja 2009. te strane osobe kod kojih je povod za praćenje nastao prije 1. siječnja 2009.
     Odredbama članka 11. Zakona propisano je da ukoliko su određena dva ili više osobnih identifikacijskih brojeva koristit će se onaj osobni identifikacijski broj koji je prvi određen, a kasnije određeni se poništavaju. Prema članku 35. stavak 1. Pravilnika nadležno tijelo koje je zatražilo određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja može zatražiti i njegovo poništenje, ako utvrdi da obveznik broja već ima određen i dodijeljen osobni identifikacijski broj.
     Nadalje, u slučaju iz članka 35. stavak 1. Pravilnika, a sukladno članku 35. stavak 2., 3. i 4. tijelo dostavlja podatak o osobnom identifikacijskom broju za koji traži poništenje i podatak o važećem osobnom identifikacijskom broju, ako postoji, dok Ministarstvo financija – Porezna uprava nakon provjere podataka donosi rješenje o poništenju osobnoga identifikacijskog broja koje dostavlja nadležnom tijelu i obvezniku broja, u kojem se između ostalog navodi i obveza povrata izdane Potvrde.
     Slijedom navedenog uvidom u Evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima zaključeno je da predmetni I. K. ima osobni identifikacijski broj 38498003308, koji mu je određen i dodijeljen 1. siječnja 2009. kao zatečenoj osobi te da mu je drugi osobni identifikacijski broj 70349926044 određen i dodijeljen 6. ožujka 2009. od strane nadležnog tijela Središnjeg državnog ureda za upravu – matice na osnovi upisa činjenice rođenja. Obzirom da je Središnji državni ured za upravu – matice tijelo koje je odredilo drugi osobni identifikacijski broj 70349926044, ono mora i zatražiti njegovo poništenje i to putem uspostavljenih informatičkih veza (zahtjev mora doći kroz informacijski sustav osobnoga identifikacijskog broja s obzirom na razrađene informacijsko-komunikacijske procese), a Ministarstvo financija – Porezna uprava donijet će rješenje o poništenju osobnoga identifikacijskog broja, koje će dostaviti nadležnom tijelu i obvezniku broja.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje:Povratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)