RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Plaćanje poreza na cestovna motorna vozila

Broj: 410-19/14-01/164 od 23.05.2014.

Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska, kojim se traži objašnjenje vezano uz plaćanje poreza na cestovna motorna vozila. Naime, porezni obveznik je prilikom registracije vozila (u upitu se ne navode podaci o godini proizvodnje osobnog vozila, niti datum kada je izvršena registracija) platio godišnju naknadu za uporabu javnih cesta u iznosu od 374,10 kn, a nakon toga je od Upravnog odjela za javne financije Osječko- baranjske županije dobio obavijest o obvezi plaćanja i poreza na cestovna motorna vozila u iznosu od 200,00 kn. Upit se odnosi na ispravnost plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i poreza na cestovna motorna vozila.

Zakonom o javnim cestama (Nar. nov., br. 180/04., 82/06., 138/06., 146/08., 152/08., 38/09., 124/09., 153/09., 73/10., 91/10.) i Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (Nar. nov., br. 35/11.) propisano je da se prilikom godišnje registracije motornih i priključnih vozila plaća godišnja naknada za uporabu javnih cesta.

Godišnja naknada plaća se za godinu dana unaprijed, a prihod je županijskih uprava za ceste (županija u kojoj vlasnik vozila ima prebivalište ili sjedište), odnosno Grada Zagreba. Iznos godišnje naknade propisan je u ovisnosti o nekoj tehničkoj karakteristici vozila. Tako se za osobna vozila plaća iznos u ovisnosti o obujmu motora, za teretna vozila prema najvećoj dopuštenoj masi, a za autobuse prema broju sjedala.

Obveznici plaćanja poreza na cestovna motorna vozila prema odredbama čl. 17. st. 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01. 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., dalje u tekstu: Zakon) su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikla.

Prema st. 4. istog članka Zakona propisano je da se porez na cestovna motorna vozila plaća godišnje prema snazi motora iskazanoj u kW i godinama starosti vozila i to za osobne automobile do 10 godina starosti, a za motocikle ako je snaga motora preko 20 kW i preko 10 godina starosti. Tako je sastavni dio članka 17. stavka 4. Zakona tabela u kojoj su točno propisani iznosi poreza na cestovna motorna vozila prema godini starosti i prema snazi motora osobnog vozila ili motocikla.

Prema čl. 19. st. 1. Zakona porez na cestovna motorna vozila se plaća prema rješenju o utvrđivanju poreza koje donosi nadležno porezno tijelo.

Nadalje, treba napomenuti kako je porez na cestovna motorna vozila županijski porez, odnosno u cijelosti je prihod proračuna županije u kojoj je sjedište za pravnu osobu ili prebivalište fizičke osobe. Odredbom čl. 19. st. 5. Zakona propisano je da županija može svojom odlukom odlučiti da se porez na cestovna motorna vozila plaća pri registraciji vozila. 

            Prema tome, kako je u konkretnom slučaju riječ o poreznom obvezniku sa područja Osječko- baranjske županije, valja istaknuti kako je Odlukom o županijskim porezima objavljenom u „Županijskom glasniku“ broj 15/10, čl. 2. propisano kako razrez i naplatu poreza na nasljedstva i darove, poreza na cestovna motorna vozila i poreza na plovila provodi Upravni odjel za javne financije Osječko- baranjske županije.

            Dakle, sukladno citiranim zakonskim propisima, naknada za uporabu javnih cesta se plaća godišnje prilikom registracije cestovnih motornih vozila, a porez na cestovna motorna vozila je godišnji porez i plaća se na registrirano osobno vozilo i motocikl prema rješenju o utvrđivanju poreza koje donosi nadležno porezno tijelo.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)