RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Plaćanje i iskazivanje PDV-a u prijavi za obveznike koji obračunavaju PDV prema naplati – plaćen dio računa

Broj: 410-01/15-01/498 od 11.05.2015.

Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio nam se s pitanjem da li porezni obveznik koji porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) obračunava prema naplaćenim naknadama PDV plaća i iskazuje u prijavi PDV-a tek kada račun naplati u cijelosti ili po svakom iznosu koji je plaćen za taj račun.
Odredbama čl. 125. i st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da iznimno od članka 30. Zakona, poreznom obvezniku koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama obveza obračuna PDV-a nastaje na dan primitka plaćanja.
Nadalje, odredbama čl. 125. i st. 4. Zakona propisano je da iznimno od čl. 57. Zakona, porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju platio račun za isporučena dobra ili obavljene usluge.
Prema odredbama čl. 127. st. 3. Zakona porezni obveznik kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluga u tuzemstvu odgovara za plaćanje PDV-a u bilo kojem od sljedećih slučajeva:
a) kada račun ili druga isprava kojom se zaračunavaju isporučena dobra ili obavljene usluge, čije je izdavanje propisano čl. 78. i 79. Zakona, nije izdana ili je u njoj netočno obračunan PDV,
b) kada poreznom obvezniku koji mu je obavio isporuku nije platio najmanje iznos PDV-a obračunanog u računu u roku propisanom posebnim propisom o financijskom poslovanju od dana izdavanja računa.
U smislu čl. 127. st. 3. t. b) Zakona primatelj isporuke neovisno o tome da li PDV obračunava prema obavljenim isporukama ili primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama odgovara za plaćanje PDV-a kao porezni jamac ako nije u roku propisanom posebnim propisom isporučitelju koji PDV obračunava prema obavljenim isporukama platio račun najmanje u iznosu PDV-a obračunanog u računu sukladno odredbama čl. 194.a st. 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14.).
Napominjemo da to ne znači da je za odbitak pretporeza dovoljno platiti samo iznos PDV-a iskazanog u računu, a ne ukupan iznos računa, već da plaćeni iznos treba tretirati kao da uključuje PDV.
Primjerice, u slučaju da je ukupan iznos računa 1.250,00 kn koji uključuje 250,00 kn PDV-a te da kupac plati samo PDV u iznosu od 250,00 kn, tada će kupac imati pravo odbitka pretporeza u iznosu od 50,00 kn (neto 200,00 kn + PDV 50,00 kn = 250,00 kn).
Nadalje, u tom slučaju porezni obveznik isporučitelj dobara koji PDV obračunava prema naplaćenim naknadama u prijavi PDV-a iskazuje samo PDV na dobiveni iznos koji u naprijed navedenom primjeru iznosi 50,00 kn.
Napominjemo da porezni obveznik iz iznosa u kojem je sadržan PDV obračunan po stopi 25% iznos PDV-a izračunava primjenom preračunane stope PDV-a koja iznosi 20%.
 

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)