RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

PDV kad se jahtom obavlja međunarodni prijevoz putnika

Broj: 410-01/11-01/1369 od 18.11.2011.

Na temelju čl. 13b. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 47/95. do 94/09.) i čl. 103. st. 1. Pravilnika o PDV-u (Nar. nov., br. 149/09. i 89/11.), isporuke dobara, osim goriva namijenjenih plovilima za plovidbu na otvorenome moru kad obavljaju usluge međunarodnog prijevoza putnika uz naknadu, komercijalne i industrijske djelatnosti te spašavanje ili pomoć na moru oslobođene su plaćanja poreza. Plovilima što plove na otvorenu moru po Zakonu se smatra i brodove što plove na međunarodnim linijama iz hrvatske u stranu luku i obrnuto ili između stranih luka te brodove što plove u vodama stranih država radi obavljanja usluga u vezi s djelatnošću na otvorenu moru – istraživanje, iskorištavanje energenata i slično. Plaćanja PDV-a oslobođene su isporuke, popravci, preinake i održavanje plovila iz čl. 103. st. 1. Pravilnika te isporuke, iznajmljivanje, popravci i održavanje opreme ugrađene u ta plovila ili je se u njima uporabljuje, sukladno čl. 103. st. 2. Pravilnika.

Sukladno čl. 103. st. 3. Pravilnika, plaćanja PDV-a oslobođene su usluge namijenjene neposredno potrebama plovila iz čl. 103. st. 1. Pravilnika ili njihova tereta. Uslugama se, prema tome stavku, smatra lučke pristojbe, tegljenje, pilotažu i vezivanje brodova, ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj i skladištenje brodskoga tereta u lukama, zatim lučke, skladišne i agencijske usluge za brodove i njihove terete, odvoz smeća, pranje rublja, izdavanje certifikata za brodove i slično.

Prema čl. 103. st. 7. Pravilnika, obveznik koji isporučuje dobra ili obavlja usluge što su sukladno čl. 13b. Zakona oslobođene poreza mora u račun unijeti da PDV nije zaračunan, uz naznaku odredbe Zakona što propisuje to oslobođenje. Tada se u računu ne može iskazati podatke iz čl. 15. st. 3. toč. 7. i 8. Zakona, nego samo zbrojnu svotu naknade.

Obveznik u knjigovodstvu mora osigurati sve nužne podatke i dokaze o uvjetima za ostvarivanje oslobođenja iz čl. 13b. Zakona, kao što su izvornici računa, ugovori, izjava o plovidbi sukladno st. 1. ovoga članka, izjava zrakoplovne tvrtke da ispunjava uvjete iz čl. 103. st. 4. Pravilnika te carinska dokumentacija prema posebnim propisima, sukladno čl. 103. st. 8. Pravilnika.

Kako bi se ostvarilo porezno oslobođenje iz čl. 13b. zakona, domaći brodovi odnosno brodari moraju, dakle, isporučitelju dobara predati izjavu o plovidbi odnosno izjavu što potvrđuje da će nabavljena dobra ili usluge biti namijenjene plovilima što ih se rabi za plovidbu na otvorenu moraju za usluge međunarodnog prijevoza putnika uz naknadu, komercijalne i industrijske djelatnosti te spašavanje ili pomoć na moru, pri čemu bi izjava o plovidbi trebala sadržavati osobito sljedeće podatke: mjesto izdavanja i nadnevak, ime (naziv), adresu i OIB brodara, ime broda i potanje podatke o brodu te pečat i potpis ovlaštene osobe izdavatelja. Osim izjave, mogu predati i presliku ISPS obrasca (ISPS Code Arrival notification) ili obrazac Prijave dolaska i odlaska broda čime će dokazati plovidbu na otvorenu moru odnosno međunarodnim linijama ili, u protivnom, nemaju pravo na navedeno porezno oslobođenje.

Napominjemo, također, da je jahta, prema čl. 5. toč. 20. Pomorskog zakonika (Nar. nov., br. 181/04., 76/07., 146/08. i 61/11.), plovni objekt za sport i razonodu, svejedno rabi li je se za osobne potrebe ili gospodarsku djelatnost, kad je duža od 12 m i namijenjena za dulji boravak na moru te kad je, uz posadu, ovlaštena prevoziti ne više od 12 putnika.

S obzirom da je, prema definiciji iz Pomorskog zakonika jahta plovni objekt za sport i razonodu, u ovoj stvari ne možemo se sa sigurnošću očitovati o primjeni poreznog oslobođenja, jer nemamo dovoljno podataka o djelatnosti što bi je se njome obavljalo, ni o tome posjeduje li sve nužne dozvole za plovidbu za otvorenome moru, odnosno na međunarodnim linijama iz hrvatske luke u stranu luku i obrnuto, kako propisuje čl. 103. Pravilnika.

Podnositelj upita trebao bi se obratiti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture radi potanjeg tumačenja o tome može li se jahtom obavljati plovidbu na otvorenu moru, odnosno međunarodnim linijama iz hrvatske luke u stranu luku i obrnuto te jesu li pri tom ispunjeni svi uvjeti iz čl. 103. Pravilnika.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)