RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

PDV i posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila

Broj: 410-09/16-01/01 od 06.05.2016.

      Gospodin iz dostavnog popisa postavio je upit o obvezi plaćanja posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila. Iz dokumentacije priložene upitu razvidno je da je građanin kupio rabljeno motorno vozilo od poreznog obveznika koji u računu nije obračunao porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), već je naveo odredbu o oslobođenju plaćanja PDV-a prema čl. 40. st. 2. Zakona o PDV-u. U vezi navedenog, postavljeno je pitanje je li građanin obvezan platiti posebni porez na stjecanje tog rabljenog motornog vozila.
      Odredbom čl. 26. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Nar. nov., br. 15/13. i 108/13.) propisano je da pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj plaćaju posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj na koje je plaćen posebni porez na motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj, a ko to stjecanje, odnosno isporuka ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost ili porezom na nasljedstva i darove prema posebnim propisima.
      Prema odredbama čl. 40. st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) PDV-a su, između ostalog, oslobođene isporuke dobara za čije stjecanje ili nabavu odnosno uporabu nije bio moguć odbitak pretporeza prema čl. 61. st. 1. ovoga Zakona.
      Sukladno odredbama čl. 60. st. 1. t. a) Zakona, porezni obveznik ne može odbiti pretporez za nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima.
      Slijedom navedenog, u konkretnom slučaju isporuka motornog vozila podliježe oporezivanju PDV-om, ali je ista oslobođena plaćanja PDV-a sukladno odredbama čl. 40. st. 2. Zakona, stoga stjecatelj nema obvezu plaćanja posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila. 

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)