RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

PDV i posebni porez na osobne automobile, ostala motorna vozila plovila i zrakoplove – zajednički obrt, istupanje iz zajedničkog obrta

Broj: 410-01/10-01/1607 od 18.10.2010.

Navedenim dopisom obratili ste nam se radi davanja mišljenja u vezi utvrđivanja poreznih obveza pri promjeni nositelja zajedničkog obrta te istupanju ortaka iz zajedničkog obrta. Naime, Ugovorom o ortakluku od 23. travnja 2009. godine G. A. pristupio je u obrt svoje supruge P. A. Nositelj zajedničkog obrta i obveznik poreza na dodanu vrijednost je P. A. Dana 13 veljače 2010. godine zaključen je Sporazum o raskidu Ugovora o ortaštvu, kojim P. A. istupa iz zajedničkog obrta zbog odlaska u mirovinu. Obrt nastavlja poslovati u vlasništvu G. A. sa svom imovinom, obvezama i potraživanjima. U popisu dugotrajne imovine nalazi se i osobni automobil. Dana 1. ožujka 2010. godine zaključen je Darovni ugovor kojim supruga P. A. osobni automobil daruje svom suprugu G.A. U vezi navedenog postavljeno je pitanje o obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost, odnosno posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova na osobni automobil koji se prenosi u okviru gospodarske cjeline.

Odredbom članka 2. stavak 1. točka 1.a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09., dalje: Zakon), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađene građevine, i slično) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Isporukama dobara uz naknadu u smislu članka 3. stavak 5. Zakona smatra se ako porezni obveznik ili njegovi zaposlenici u privatne svrhe izuzimaju dobra koja čine dio poduzetničke imovine, ako raspolažu njima bez naknade ili ih izuzimaju u druge nepoduzetničke svrhe, a za ta dobra se u cijelosti ili djelomično mogao iskoristiti odbitak pretporeza.

Prema članku 1. stavak 2. i 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Nar. nov., br. 136/02. – 21/10.), posebni porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova, koje kupuju ili stječu pravne ili fizičke osobe, plaća se po stopi 5% ako se taj promet ne oporezuje porezom na dodanu vrijednost.

U smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost stvarno vlasništvo nije presudno kod uporabe sredstava u poduzetničke svrhe. Kad nositelj zajedničkog obrta koji je obveznik poreza na dodanu vrijednost istupa iz obrta i nositelj obrta postaje drugi član zajedničkog obrta, ako osobni automobil koji je upisan u popis dugotrajne imovine i dalje ostaje u popisu dugotrajne imovine i služi za obavljanje djelatnosti, tada nema obveze obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost dok ne dođe do prestanka obavljanja obrtničke djelatnosti. U tom slučaju potrebno je Izvršiti registraciju vozila na novog nositelja obrta jer dolazi do stvarnog prijenosa vlasništva sa jedne osobe na drugu, pa stjecanje osobnog automobila podliježe obvezi plaćanja posebnog poreza prema Zakonu o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove.

Međutim, iz navoda u upitu zaključujemo da je P.A. izuzela osobni automobil koji je u popisu dugotrajne imovine obrta te ga darovala suprugu. Obzirom da se izuzimanje dobara koja čine dio poduzetničke imovine smatra isporukom dobara uz naknadu, prilikom izuzimanja osobnog automobila iz obrta postojala je obveza obračuna poreza na dodanu vrijednost u smislu članka 2. stavak 1. točka 1a. i članka 7. stavak 6. Zakona, ako se za osobni automobil pri nabavi mogao u cijelosti ili djelomično iskoristiti odbitak pretporeza.

Kada P. A. temeljem Ugovora o darovanju daruje osobni automobil što ga je izuzela iz svoje poduzetničke djelatnosti svojem suprugu G. A. ne postoji obveza plaćanja posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova, obzirom da se u smislu članka 7. stavak 2. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove posebni porez ne plaća kada je daroprimatelj u odnosu prema darovatelju u prvom nasljednom redu.

U vezi navedenog skrećemo pozornost na odredbu članka 16. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09.), kojim je propisano da unos privatne (osobne - nepoduzetničke) imovine u društvo ili poduzeće trgovca pojedinca ne podliježe oporezivanju.

Prema navedenom, Ugovorom o darovanju osobnog automobila, osobni automobil će iz vlasništva P.A. prijeći u privatno vlasništvo G. A. a ne u njegovu poduzetničku djelatnost, a zatim pri unosu osobnog automobila u poduzetničku djelatnost neće nastati obveza poreza na dodanu vrijednost u smislu članka 16. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)