RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

PDV-AKTUALNA PITANJA i NOVOSTI U 2020. GODINI

Zagreb, 11. prosinca 2019. seminar "PDV-aktualna pitanja u prometu dobara i usluga i NOVOSTI u 2020. godini" - III. skupina


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2911. prosinca 2019. (srijeda) - POPUNJENO!!

Cilj je ovog seminara dati odgovore na brojna pitanja u primjeni propisa o PDV-u u 2019. godini koja se odnose na promete dobara i usluga u tuzemstvu, nove uvjete za ulazak u sustav PDV-a tijekom poslovne godine te nova pravila vezana uz obračun PDV-a stranih poreznih obveznika za isporuke u RH. Uz to, na seminaru će se objasniti uvijek aktualna pitanja u oporezivanju prometa nekretnina u RH. Nadalje, obrazložiti će se porezni položaj isporuka dobara unutar EU-a, stjecanja dobara iz EU-a, uvoza dobara u RH, izvoza dobara iz RH, trostranih poslova, „lažnih“ trostranih poslova i aktualna pitanja iz područja oporezivanja inozemnih usluga. Također će se dati pregled najvažnijih izmjena u PDV-u od 1. siječnja 2020. godine.

Sve navedeno razmatrati će se na konkretnim primjerima iz poslovne prakse i presudama Suda Europske unije koje su vezane uz navedene teme.

Program seminara:

1. Novi uvjeti za ulazak u sustav PDV-a tijekom 2019. i u 2020. godini

obveza ulaska u sustav PDV-a ako se tijekom godine prijeđe prag isporuka u svoti većoj od
   300.000,00 kn (koji prometi ulaze u prag isporuka, predujmovi, poticaji i dr.)

- naknadno pravo priznavanja pretporeza na zalihe, dugotrajnu imovinu

- posebnosti za „paušaliste“

2. Obračun PDV-a kod isporuka dobara u RH

– nastanak porezne obveze, priznavanje pretporeza, elementi računa prema PDV-u, OPZ-u itd.

3. Novosti vezane za isporuke dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH u 2019. godini

 – treba li se strani porezni obveznik registrirati za potrebe PDV-a, kako se i kada primjenjuje
   čl. 75. st. 2. Zakona o PDV-u, obveza preuzimanja porezne obveze od stranoga poreznog
   obveznika samo ako nije registriran za potrebe PDV-a u RH, nastanak porezne obveze i
   porezne evidencije

4. Porezni položaj prodaje nekretnina u RH

– prodaja nekretnina na koje se obračunava PDV, prodaja nekretnina uz tuzemni prijenos porezne
  obveze, prodaja nekretnina na koje se plaća porez na promet nekretnina

5. Isporuka dobara unutar EU-a

– uvjeti za oslobođenu isporuku, značenje PDV ID broja, određivanje mjesta oporezivanja –
   s prijevozom / bez prijevoza i dr.

6. Obračun PDV-a na stjecanje dobara iz EU-a

- nastanak porezne obveze, priznavanje pretporeza, porezne evidencije i propisani  obrasci

7. Posebnosti u prometu osobnih automobila

- priznavanje pretporeza pri nabavi osobnih automobila neovisno na nabavnu vrijednost
  (do ili više od 400.000,00 kn)
- primjer stjecanja osobnih automobila iz EU-a za vlastite potrebe društva
- uvoz osobnog automobila za vlastite potrebe društva
- prodaja osobnih automobila u tuzemstvu

8. Troškovi osobnih automobila

- priznavanje pretporeza, troškovi s motrišta poreza na dobitak (gorivo, mazivo, amortizacija
  – nabavna vrijednost do ili više od 400.000,00 kn), posebnosti u oporezivanju ako se za
   uporabu osobnih automobila obračunava primitak u naravi

9. Uvoz dobara u RH s motrišta PDV-a

što ulazi u poreznu osnovicu, nastanak porezne obveze, priznavanje pretporeza, izravni uvoz, uvoz posredstvom špeditera

10. Izvoz dobara iz RH

- uvjeti za oslobođenu isporuku, prijevozne usluge pri izvozu – (nove presude Suda EU)

11. Aktualna pitanja iz područja oporezivanja inozemnih usluga

– usluge koje se oporezuju prema temeljnom načelu, usluge povezane s nekretninama,
   prijevozne usluge i sl.

12. NOVO u PDV- u od 1. siječnja 2020. godine

- Smanjenje stope PDV-a na 13 % za pripremanje i usluživanje jela u ugostiteljskim objektima,
  
novosti u vezi s premještanjem dobara, koja trgovačka društva od 1. siječnja 2020. godine
  trebaju primijeniti oslobođenje od plaćanja PDV-a
na obavljene usluge – obveze PDV-a kod
  prijelaza na oslobođene usluge stomatologa, domova za starije i nemoćne i drugih društava

 

Predavači su RRIF-ovi savjetnici.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, zato molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o. Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr

 
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)