RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Otpis gubitaka imovine koja je izgubljena u ratnim djelovanjima

Broj: 410-01/06-01/15 od 12.12.2007.

Obratio nam se porezni obveznik IGM M. K. d.o.o., s pitanjem u svezi otpisa imovine. Radi se o zalihama kamenog materijala na području Kosova koji je služio obavljanju radova na tom području, a koji je izgubljen u ratnim djelovanjima. Potvrdu o nepostojanju materijala na zalihi dala je direkcija za financije i privredu općine Mališevo. Postavljeno je pitanje je li vrijednost izgubljenog materijala porezno priznati rashod, na koje nastavno dajemo mišljenje.

U članku 7. stavak 1. točka 6. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05. i 57/06. dalje: Zakon), propisano je da se porezna osnovica iz članka 5. ovoga Zakona povećava i za skrivene isplate dobiti. U stavku 5. istoga članka propisano je da se skrivenim isplatama dobiti iz stavka 1. točke 6. toga članka smatraju i manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore, u smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost, po kojoj osnovi se ne plaća porez na dohodak.

U članku 25. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 76/07.), propisano je da se kod poduzetnika – poreznog obveznika, manjkovi dobara za koje se ne tereti odgovorna osoba smatraju vlastitom potrošnjom poduzetnika i podliježu oporezivanju, osim kala, rastepa, kvara i loma, a najviše do visine utvrđene odlukom Gospodarske i Obrtničke komore i manjkova dobara nastalih djelovanjem više sile. Manjkovima uslijed više sile u smislu toga Pravilnika, razumijevaju se manjkovi (štete) od elementarnih nepogoda (poplava, požar, potres i dr.), ratnih razaranja i provalnih krađa, do visine utvrđene temeljem očevidnika nadležnog tijela za procjenu šteta.

U ovom slučaju radi se o ratnim razaranjima, međutim nije jasno može li se potvrda o nepostojanju materijala na zalihi Direkcije za financije i privredu općine Mališevo, smatrati očevidnikom nadležnog tijela. Naime, očevidnik podrazumijeva procjenu vrijednosti gubitka na imovini a na temelju prijave nadležnom tijelu. To znači da bi porezni obveznik bio dužan osigurati dokaze da je navedena Direkcija u općini Mališevo tijelo koje je nadležno za takovu procjenu, pri čemu bi potvrda trebala imati i podatke o količini i vrijednosti te načinu na koji je procijenjen gubitak. Bez takovog dokaza gubitak zaliha kamenog materijala na Kosovu ne može se smatrati porezno priznatim rashodom.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)