RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost – međunarodna organizacija sa sjedištem u drugoj državi članici

Broj: 410-19/14-01/334 od 07.07.2014.

Međunarodna financijska institucija iz dostavnog popisa obratila nam se u vezi ostvarivanja prava na izravno oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV) prilikom nabave dobara, odnosno usluga u Republici Hrvatskoj obzirom da je sjedište te institucije u Londonu.
    Odredbama čl. 7. Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a i trošarinama za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Nar. nov., br. 160/14., dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da ako diplomatska i konzularna predstavništva, posebne misije, međunarodne organizacije te njihovo diplomatsko i administrativno te tehničko osoblje sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije nabavljaju dobra, odnosno trošarinske proizvode ili usluge od obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj ili kod ovlaštenih držatelja trošarinskih skladišta u Republici Hrvatskoj, izravno oslobođenje od plaćanja poreza ostvaruju na način da isporučitelju dostave ovjereni primjerak potvrde o oslobođenju od PDV-a i/ili trošarine iz Priloga II. provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. (dalje u tekstu: Potvrda) čiji je oblik i sadržaj sastavni dio Pravilnika i koju je ovjerilo nadležno tijelo države u kojoj imaju sjedište.
    Izravno oslobođenje od plaćanja trošarine ostvaruje se i pri nabavi trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj samo ako se ostvaruje istovremeno i oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Isporučitelj ispostavlja račun koji mora sadržavati podatke propisane čl. 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH) i serijski broj Potvrde.
    Isporučitelj koji je isporučio navedenim osobama trošarinski proizvod koji je pušten u potrošnju u Republici Hrvatskoj obvezan je primjerak ovjerene Potvrde, uz račun i potvrdu o primitku trošarinskih proizvoda, dostaviti nadležnom carinskom uredu zajedno sa pismenim zahtjevom za povrat trošarine.
    Isporučitelj je obvezan čuvati primjerak Potvrde zajedno s računom, a kod trošarinskih proizvoda i Potvrdu o primitku trošarinskih proizvoda.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)