RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost u okviru projekta

Broj: 410-19/14-01/656 od 07.05.2015.

Obratili ste se upitom u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u okviru projekta iz Mjere 7. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. U upitu navodite kako općina namjerava iz sredstava Europske unije financirati rekonstrukciju cesta i parkirališta, rekonstrukciju vodovodne mreže, uređenje dječjeg igrališta te izgradnju sportsko-rekreacijskog centra te da je Pravilnikom o provedbi Mjere 7. predviđeno da je PDV neprihvatljiv trošak. S tim u vezi postavljeno je pitanje je li u predmetnom slučaju primjenjivo oslobođenje od plaćanja PDV-a.
Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.), koji se primjenjuje od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, u potpunosti je usklađen s Direktivom Vijeća 2006/112/EZ kojom nije propisana mogućnost oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke dobara i usluga koje se plaćaju iz sredstava EU fondova, a Republika Hrvatska ne može propisivati odredbe suprotne odredbama navedene Direktive.
Obzirom da je do pristupanja Europskoj uniji Republika Hrvatska bila korisnica pretpristupnih programa i Programa Unije prijelaznim i završnim odredbama čl. 198. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14.) između ostalog propisano je da su isporuke dobara i usluga te stjecanje dobara koja se financiraju iz pretpristupnih programa i Programa Unije, sklopljenima prije 1. srpnja 2013., oslobođene plaćanja PDV-a.
Projekti koji se financiraju iz sredstava pretpristupnog programa IPA načelno su oslobođeni PDV-a. Međutim, potrebno je napomenuti da iz Ugovora o pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji, Priloga III., poglavlja 7., točke 1 (za) proizlazi da se određene komponente programa IPA nastavljaju provoditi po IPA pravilima, dok neke komponente IPA programa postaju programi kohezijskog i strukturnih fondova. Tako su danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, programi u okviru IPA komponente IPA II. - Prekogranična suradnja i to programi Hrvatska - Mađarska i Hrvatska - Slovenija te programi IPA lll. - Regionalni razvoj i programi IPA IV. - Razvoj ljudskih potencijala postali operativni programi kohezijskog i strukturnih fondova.
U vezi strukturnih instrumenata Europske unije koji su Republici Hrvatskoj na raspolaganju od dana pristupanja Europskoj uniji, napominjemo da oslobođenje od plaćanja PDV-a iz čl. 198. st. 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost nije primjenjivo, te su isporučitelji dobara i usluga obvezni na isporuku obavljenu u okviru projekata koji se financiraju iz strukturnih instrumenata Europske unije obračunati PDV.
Kategorije troškova koje se mogu smatrati prihvatljivim za financiranje od strane Europske unije određene su u Uredbi (EU, EURATOM) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (u nastavku: Uredba). U čl. 126. st. 3. Uredbe, između ostalog, određeno je da se PDV smatra prihvatljivim za financiranje od strane Europske unije kad se na temelju primjenjivog nacionalnog zakonodavstva o PDV-u ne može osigurati njegov povrat.
Člankom 69. st. 3. t. (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 propisano je kako PDV, osim ako nije povrativ u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u, nije prihvatljiv za doprinos iz ESI fondova i iz iznosa potpore prebačenog iz Kohezijskog fonda u CEF, kako je navedeno u čl. 92. st. 6., naprijed navedene Uredbe.
U skladu s navedenim, PDV je prihvatljiv izdatak ako korisnik nema pravo na odbitak PDV-a za određenu nabavu te PDV nije prihvatljiv izdatak u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a i ima pravo na odbitak PDV-a. Prema tome, korisniku sredstava EU fondova koji nije upisan u registar obveznika PDV-a i nema pravo na odbitak pretporeza PDV će biti prihvatljiv izdatak, što znači da će iz sredstava EU fondova moći financirati i izdatak za PDV. Korisniku sredstava EU fondova koji je upisan u registar obveznika PDV-a PDV nije prihvatljiv izdatak, međutim isti će uz zadovoljenje ostalih zakonom propisanih uvjeta imati pravo na odbitak pretporeza, pa ne snosi trošak PDV-a kao krajnji korisnik.
 

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)