RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Oporezivanju nekretnina – priznanje pretporeza na ulaganje

Broj: 410-01/14-01/2464 od 09.12.2014.

Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o oporezivanju nekretnina porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). U upitu se navodi da su na građevinskom zemljištu izvršena ulaganja te iskorišten pretporez sadržan u primljenim računima za obavljene usluge. Obzirom da je donesena odluka o prodaji navedenog građevinskog zemljišta, postavlja se pitanje kako postupiti s iskorištenim pretporezom te je li postupak isti kod građevina koje su izgrađene do 31. prosinca 1997., a na kojima je izvršena veća adaptacija ili rekonstrukcija te je iskorišten pretporez sadržan u primljenim računima za obavljene radove. Nadalje, postavlja se pitanje o postupku oporezivanja prilikom prodaje takvih građevina.
 
Sukladno odredbama čl. 135. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br.  73/13., 99/13. - Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. - Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) PDV se ne plaća na građevine koje su izgrađene, isporučene ili plaćene do 31. prosinca 1997.  (u daljnjem tekstu: stare građevine) te na isporuku građevinskog zemljišta.
 
Novoizgrađenim građevinama smatraju se građevine i njihovi dijelovi koje su izgrađene, isporučene ili plaćene nakon 31. prosinca 1997. što je propisano čl. 41. st. 10. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13. i 35/14.).
 
Prema odredbama čl. 2. st. 1. t. 35.1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12. i 80/13.) rekonstrukcija građevine je izvedba građevinskih i drugih radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za postojeću građevinu i/ili kojima se mijenja usklađenost postojeće građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenja radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i slično).
 
Slijedom navedenog, stara građevina nakon rekonstrukcije može imati različit tretman prilikom isporuke ovisno o tome je li za rekonstrukciju bilo potrebno ishođenje građevinske dozvole ili nije.
 
Stara građevina na kojoj su obavljeni rekonstrukcijski radovi za koje je prema propisima o gradnji potrebna građevinska dozvola, smatra se u smislu Zakona novoizgrađenom građevinom koja podliježe oporezivanju PDV-om te je prodavatelj pri isporuci takve građevine obvezan obračunati PDV.
 
Međutim, stara građevina na kojoj su obavljeni rekonstrukcijski radovi za koje prema propisima o gradnji nije potrebna građevinska dozvola, zadržava i nakon obavljane rekonstrukcije status stare građevine te pri isporuci takve građevine prodavatelj ne obračunava PDV.
 
Sukladno odredbama Zakona poreznom obvezniku nije zabranjen odbitak pretporeza koji je sadržan u ulaznim računima za usluge obavljene na građevinskom zemljištu i staroj građevini, ako su mu drugi porezni obveznici te usluge obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija i ako su zadovoljeni uvjeti iz čl. 60. Zakona, neovisno o tome što pri isporuci građevinskog zemljišta i stare građevine isti porezni obveznik neće obračunati PDV.
 
Napominjemo da su odredbe čl. 135. Zakona u primjeni do 31. prosinca 2014. godine.


 

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)