RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o porezima Općine Fužine

Narodne novine br.116/2017. od 24.11.2017.

 

      Odlukom se utvrđuju vrste poreza i prireza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Fužine.

      Općini Fužine pripadaju sljedeći općinski porezi:

1. Prirez porezu na dohodak,

2. Porez na potrošnju,

3. Porez na kuće za odmor,

4. Porez na korištenje javnih površina.

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Fužine (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 43/10. i 07/11.) i Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Fužine (Nar. nov., br. 121/06.).

      Ova Odluka stupa na snagu 23. studenoga 2017., osim u dijelu koji se odnosi na prirez porezu na dohodak koji stupa na snagu 1. prosinca 2017., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)