RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o općinskim porezima Općine Podbablje

Narodne novine br.40/2018. od 02.05.2018.

 

      Odlukom se određuju općinski porezi, kao prihodi Općine Podbablje, kojima u okviru samoupravnog djelokruga Općina Podbablje slobodno raspolaže.

      Općina Podbablje uvodi sljedeće poreze:

1. prirez poreza na dohodak,

2. porez na kuće za odmor,

3. porez na potrošnju.

     Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Podbablje (Službeni glasnik Općine Podbablje br. 01/06.).

     Ova Odluka stupa na snagu 1. lipnja 2018., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)