RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o općinskim porezima Općine Janjina

Narodne novine br.3/2018. od 10.01.2018.

 

      Odlukom se utvrđuju općinski porezi, na temelju kojih se ostvaruju prihodi kojima u okviru samoupravnog djelokruga Općina Janjina slobodno raspolaže, porezni obveznici, porezna osnovica, stope i visina poreza, te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom.

      Općinski porezi su:

1. porez na potrošnju,

2. porez na kuće za odmor, stambene objekte i odmarališta.

       Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Janjina (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 11/17.).

       Ova Odluka stupa na snagu 1. veljače 2018., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)