RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o lokalnim porezima Općine Darda

Narodne novine br.119/2017. od 01.12.2017.

 

      Odlukom se propisuju vrste lokalnih poreza koji pripadaju Općini Darda, obveznici plaćanja poreza, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

      Postupci započeti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po odredbama Odluke o općinskim porezima (Nar. nov., br. 22/02., 29/09., Službeni glasnik Općine Darda br. 1/02., 3/03., 4/09.).

      Danom stupanja na snagu ove Odluke o lokalnim porezima Općine Darda prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (Nar. nov., br. 22/02., 129/09., Službeni glasnik Općine Darda br. 1/02., 3/03., 4/09.).

      Ova Odluka stupa na snagu 9. prosinca 2017., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)