RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Majur

Narodne novine br.4/2018. od 11.01.2018.

 

U Odluci o općinskim porezima Općine Majur (Službenim novinama Općine Majur broj 4/17. i Nar. nov., br. 69/17. – dalje u tekstu: Odluka) u članku 2. stavak 1. briše se točka 5. koja glasi: »5. porez na nekretnine.«.

U Odluci briše se podnaslov »5. Porez na nekretnine« i članak 17.

U Odluci briše se članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu 21. prosinca 2017. godine.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)