RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Maruševec

Narodne novine br.2/2018. od 05.01.2018.

 

      U Odluci o porezima Općine Maruševec (Nar. nov., br. 103/17. i Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 59/17.) u članku 2. brišu se stavci 2. i 3.

      Točka 5. Porez na nekretnine i članak 20. brišu se.

      Ova Odluka stupa na snagu 7. prosinca 2017. godine.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)