RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Cerna

Narodne novine br.132/2017. od 29.12.2017.

 

U Odluci o općinskim porezima Općine Cerna (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/17.) u članku 3. stavak 5. briše se.

Članak 18. briše se.

Članak 20. briše se.

Članak 26. briše se.

Ova Odluka stupa na snagu 19. prosinca 2017. godine.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)