RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o Registru pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca

Narodne novine br.5/2019. od 16.01.2019.

 

      Odlukom se propisuju način vođenja i sadržaj registra pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca.

      Registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca jest registar koji vodi Hrvatska narodna banka i koji sadržava podatke o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan Zakonom o platnom prometu i Zakonom o elektroničkom novcu.

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o registru institucija za platni promet i registrima institucija za elektronički novac (Nar. nov., br. 15/11.).

      Ova Odluka stupa na snagu 24. siječnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)