RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Obveze za javna davanja umirovljenika koji obavljaju djelatnost kućne radinosti

Broj: 410-01/08-01/897 od 02.09.2008.

LIKOVNA UDRUGA „P“, dostavila nam je upit koji se odnosi na plaćanje obveza za javna davanja iz dohotka što ga ostvaruju umirovljenici obavljanjem djelatnosti kućne radinosti. Nastavno odgovaramo.

Prema članku 18. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08.) i članku 20. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07.) samostalnim djelatnostima fizičkih osoba smatraju se i samostalne djelatnosti obrta, koje su propisane člankom 1. Zakona o obrtu (Nar. nov., br. 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01., 49/03. – pročišćeni tekst, 68/07.).

Dohodak od samostalnih djelatnosti obrta ili djelatnosti poljoprivrede i šumarstva može se pod propisanim uvjetima fizičkim osobama utvrđivati i paušalno i to u skladu s člankom 44. Zakona o porezu na dohodak.

Člancima 1.b, 1.c i 1.d Zakona o obrtu propisana je mogućnost samostalnog i trajnog obavljanja dopuštenih gospodarskih djelatnosti fizičkih osoba, ne u registriranom obrtu, već kao djelatnost domaće radinosti ili kao djelatnost sporednog zanimanja samo osobnim radom.

Obzirom da je Zakonom o obrtu propisana mogućnost da fizičke osobe pod propisanim uvjetima određene samostalne djelatnosti mogu obavljati kao domaću radinost ili kao sporedno zanimanje osobnim radom, to se za svrhe oporezivanja i na te samostalne djelatnosti primjenjuju odredbe članka 18. te članaka od 19. do 24. odnosno članka 44. Zakona o porezu na dohodak.

1. Fizičke osobe koje uz dobiveno odobrenje nadležnog ureda državne uprave u županiji odnosno uredu Grada Zagreba, obavljaju samostalnu djelatnost domaće radinosti ili djelatnost sporednog zanimanja, mogu od primitaka koje na taj način ostvaruju utvrđivati dohodak od samostalne djelatnosti na način propisan člancima od 19. do 24. Zakona te člancima od 23. do 29. Pravilnika odnosno na način koji je temeljno propisan za utvrđivanje dohotka od samostalnih djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, djelatnosti slobodnih zanimanja te djelatnosti poljoprivrede i šumarstva.

Navedeno u bitnome znači da primitke i izdatke i ostale stavke bitne za oporezivanje trebaju tada evidentirati u propisanim poslovnim knjigama (Knjizi primitaka i izdataka – Obrazac KPI, Knjizi prometa – Obrazac KPR, Popisu dugotrajne imovine – Obrazac DI, Evidenciji o potraživanjima i obvezama – Obrazac TO) i to primjenom načela blagajne (osim iznimno), da su za obavljene isporuke proizvoda domaće radinosti odnosno usluge sporednog zanimanja obvezni izdavati račune propisanog sadržaja, da predujam poreza na dohodak i eventualno predujam prireza porezu na dohodak trebaju plaćati u visini utvrđenoj rješenjem Porezne uprave i to do kraja svakog mjeseca za protekli mjesec i da su po isteku poreznog razdoblja obvezni podnijeti prijavu poreza na dohodak (Obrazac DOH) za to porezno razdoblje. U prijavi poreza na dohodak obvezni su u tom slučaju iskazati dohodak ostvaren u svakom poreznom razdoblju obavljanjem samostalne djelatnosti domaće radinosti ili djelatnosti sporednog zanimanja, a i dohodak eventualno ostvaren u istom poreznom razdoblju iz drugih izvora dohotka koji su propisani člankom 5. Zakona (dohodak od nesamostalnog rada – jer se djelatnosti domaće radinosti ili sporednog zanimanja mogu obavljati i uz radni odnos ili pak u statusu umirovljenika, jer se po toj osnovi ne uspostavlja svojstvo osiguranika u obveznom mirovinskom sustavu i ne obustavlja se isplata mirovine, te dohodak do imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala, drugi dohodak i dohodak od osiguranja).

2. Člankom 44. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se poreznom obvezniku koji obavlja samostalnu djelatnost, a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu, dohodak i porez na dohodak može utvrđivati i u paušalnom iznosu.

U skladu s odredbama članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Narodne novine, br. 143/06) , kao provedbenom propisu donesenom na temelju članka 44. Zakona, fizičkoj se osobi dohodak od samostalnih djelatnosti obrta i poljoprivrede i šumarstva može utvrđivati u paušalnom iznosu, ako ispunjava sva tri propisana uvjeta:

– da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu, i

– da djelatnost ne obavlja u supoduzetništvu, i

– da nema izdvojenih poslovnih jedinica, niti proizvodnih pogona.

Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti propisano je i da se dohodak i porez na dohodak ne može utvrđivati paušalno onoj fizičkoj osobi koja je obveznik poreza na dohodak od obavljanja djelatnosti ugostiteljstva i/ili trgovine, pri čemu se iznimno obavljanjem djelatnosti trgovine ne smatra djelatnost fizičkih osoba koje su registrirane za djelatnost proizvodnje, a na tržištu prodaju svoje proizvode.

Između ostalih uvjeta, Zakonom o obrtu propisan je i uvjet prema kojemu fizička osoba može obavljati djelatnost domaće radinosti i sporednog zanimanja osobnim radom, ako mu ukupni bruto primici od tih djelatnosti ne prijeđu iznos deset (10) bruto prosječnih mjesečnih plaća u kalendarskoj godini u kojoj te djelatnosti obavlja.

Pri tome se prosječnom plaćom smatra iznos mjesečne plaće isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj – kolovoz u godini koja prethodi kalendarskoj godini u kojoj se te djelatnosti obavljaju, a koji podatak objavljuje Državni zavod za statistiku, pa za 2008. godinu ukupni primici od obavljanja djelatnosti domaće radinosti ili djelatnosti sporednog zanimanja ne smiju prijeći iznos od 69.750,00 kuna.

Godišnji paušalni dohodak za samostalnu djelatnost koja se u skladu sa uvjetima propisanim poreznim i posebnim propisima može paušalno oporezivati, pa dakle i za djelatnost domaće radinosti ili djelatnost sporednog zanimanja fizičkih osoba, utvrđuje se kao razlika između primitaka u iznosu 85.000,00 kuna i priznatih izdataka u visini 85% od propisanog primitka. Dakle, godišnji paušalni dohodak od tih djelatnosti utvrđuje se u iznosu 12.750,00 kuna.

U iznosu priznatih izdataka u visini 85% od propisanog primitka sadržani su svi stvarno nastali izdaci u obavljanju djelatnosti, a i stvarno nastali izdaci za uplaćene doprinose za obvezna osiguranja po posebnom propisu. Poreznom obvezniku kojemu se utvrđuje paušalni dohodak ne priznaje se osobni odbitak iz članka 36. i/ili članka 54. Zakona o porezu na dohodak, pa iznos godišnjeg paušalnog dohotka ujedno predstavlja i godišnju poreznu osnovicu za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza na dohodak.

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se rješenjem Porezne uprave i to od porezne osnovice, primjenom propisanih poreznih stopa iz članka 8. Zakona o porezu na dohodak.

Godišnji paušalni porez na dohodak uvećava se i za iznos prireza porezu na dohodak i to onim poreznim obveznicima koji obavljaju samostalnu djelatnost, pa i djelatnost domaće radinosti ili djelatnost sporednog zanimanja od koje se dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu, a imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u gradu odnosno općini koja je propisala obvezu plaćanja prireza. Osnovica za utvrđivanje prireza jest obračunati godišnji paušalni porez na dohodak, na koju se primjenjuje propisana stopa prireza porezu na dohodak.

Od godišnjeg paušalnog poreza na dohodak utvrđuje se mjesečni paušalni porez na dohodak na način da se iznos godišnjeg paušalnog poreza podijeli sa dvanaest mjeseci.

Godišnji paušalni porez na dohodak i paušalni prirez porezu na dohodak plaćaju se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja.

Godišnji paušalni dohodak, iznos godišnjeg i mjesečnog paušalnog poreza na dohodak te prireza porezu na dohodak te rokovi plaćanja paušalnog poreza, rješenjem utvrđuje ispostava područnog ureda Porezne uprave koja je nadležna prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika paušalista.

Doneseno rješenje o paušalnom dohotku i porezu vrijedi do izmjene odnosno do donošenja novoga rješenja.

Rješenjem utvrđeni paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak je konačan, pa porezni obveznici koji obavljaju samostalne djelatnosti, pa i djelatnosti domaće radinosti ili sporednog zanimanja, od koje im se dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu, po toj osnovi ne mogu podnijeti godišnju poreznu prijavu.

Navedene odredbe poreznih propisa odnose se i na one fizičke osobe koje su umirovljenici i temeljno su po toj osnovi obveznici poreza na dohodak, a koje ujedno obavljaju djelatnosti domaće radinosti ili sporednog zanimanja, po kojoj su osnovi također obveznici poreza na dohodak odnosno obveznici paušalnog poreza.

3. U dijelu koji se odnosi na obračun i uplatu doprinosa za obvezna osiguranja upućujemo vas na uputu Porezne uprave, Središnji ured, Klasa: 410-01/07-01/1589, Ur. broj: 513-07-21-01/07-2 od 28. studenoga 2007. godine.

Napominjemo da od 1. siječnja 2009. godine prema odredbama novoga Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Nar. nov., br. 84/08.) umirovljenici koji obavljaju samostalnu djelatnost kućne radinosti ili sporednog zanimanja neće imati obvezu plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja po toj osnovi.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)