RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Obračun PDV-a na organizaciju prijevoza i prijevoza robe kroz carinsko područje RH

Broj: 410-19/14-01/292 od 17.06.2014.

Prema odredbama čl. 17. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br.  73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV) mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika.
      
      Odredbama čl. 44. st. 1. t. 38. Zakona o PDV-u propisano je da su PDV-a oslobođene prijevozne i sve druge otpremne usluge u vezi s dobrima u provozu kroz carinsko područje Republike Hrvatske.
      
      Prema odredbama čl. 88. st. 1. t. c) Zakona o PDV-u porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a mora podnijeti Zbirnu prijavu o poreznim obveznicima i pravnim osobama koje nisu porezni obveznici, a registrirani su za potrebe PDV-a, kojima je obavio usluge, osim usluga koje su oslobođene PDV-a u državi članici gdje je ta transakcija oporeziva i za koje je primatelj obvezan platiti PDV u skladu s čl. 196. Direktive Vijeća 2006/112/EZ.
      U skladu s navedenim, prijevozne i sve druge otpremne usluge u vezi s dobrima u provozu kroz carinsko područje Republike Hrvatske oslobođene su plaćanja PDV-a. Prema tome, usluga željezničkog prijevoza dobara u provozu kroz carinsko područje Republike Hrvatske koju obavlja tuzemni porezni obveznik drugom tuzemnom poreznom obvezniku oslobođena je plaćanja PDV-a te se za obavljenu uslugu primatelju usluge izdaje račun u kojem se navodi odredba čl. 44. st. 1. t. 38. Zakona o PDV-u pod uvjetom da tuzemni porezni obveznik koji obavlja uslugu željezničkog prijevoza posjeduje dokaz da se radi o dobrima koja se provoze kroz carinsko područje Republike Hrvatske. Navedeno se primjenjuje i u slučaju kada tuzemni porezni obveznik obavlja drugom tuzemnom poreznom obvezniku usluge prijevoza praznih kontejnera kroz carinsko područje Republike Hrvatske.
      U vezi računa koji tuzemni porezni obveznik izdaje pravnoj osobi sa sjedištem u Europskoj uniji za uslugu organizacije prijevoza i prijevoza dobara u provozu željeznicom kroz carinsko područje Republike Hrvatske napominjemo da na takvu uslugu primjenjuje opće načelo oporezivanja prema kojem se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge. Stoga, tuzemni porezni obveznik koji obavlja uslugu organizacije prijevoza i prijevoza dobara u provozu željeznicom kroz carinsko područje Republike Hrvatske neće zaračunati PDV već će navesti napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem čl. 17. st. 1. Zakona o PDV-u. Međutim, obzirom da je u ovom slučaju mjesto oporezivanja država članica u kojoj porezni obveznik primatelj usluge ima sjedište tuzemni porezni obveznik bi trebao provjeriti da li je usluga koja se obavlja oslobođena PDV-a prema zakonskim odredbama koje se primjenjuju u državi članici primatelja usluge. Nakon što isto provjeri te ako utvrdi da je usluga koja se obavlja oslobođena PDV-a tuzemni porezni obveznik može u računu koji izdaje poreznom obvezniku iz druge države članice navesti napomenu o oslobođenju te tako obavljenu uslugu ne iskazuje u Obrascu ZP, već samo u Obrascu PDV-a.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)