RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Obračun PDV-a na naknadu za trošak organizacije izvođenja nastave u studijskom centru

Broj: 410-01/10-01/1503 od 10.05.2011.

Pučko otvoreno učilište Z. (u daljnjem tekstu: Učilište) obratilo nam se upitom u vezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost na naknadu za trošak organizacije izvođenja nastave u studijskom centru Z. Naime, Učilište je ustanova čiji je osnivač Grad Z. a osnovano je po Zakonu o ustanovama (Nar. nov., br. 76/93. – 35/08.), nije proračunski korisnik i obveznik je poreza na dodanu vrijednost. Prema navodima u upitu Učilište, između ostalog, pruža usluge Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije i njegovim studentima, a međusobni odnos reguliran je Ugovorom o suradnji s Fakultetom i ugovorom sa studentima. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije provodi Sveučilišni program obrazovanja po dopusnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Nadalje, prema navodima u upitu Učilište osigurava prostor s pripadajućim inventarom za odvijanje predavanja, kolokvija i ispita, održava prostor u primjerenom stanju, osigurava tehnička pomagala, prodaje tiskana izdanja Fakulteta ili profesora, izdaje literaturu iz priručne knjižnice, zaprima i prikuplja prijavnice, seminarske radove i izrađuje raspored predavanja po dvoranama. Učilište za navedene poslove studentima naplaćuje naknadu pod nazivom "trošak organizacije izvođenja nastave u studijskom centru Z. za godinu studiranja xxxx/xxxx". Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje je li usluga odnosno naknada koju Učilište naplaćuje studentima oporeziva u smislu Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09. - u daljnjem tekstu: Zakon), porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Odredbama članka 8. stavak 1. Zakona propisano je da je osnovica poreza na dodanu vrijednost naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra ili obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. U poreznu osnovicu ulazi i sve ono što neka druga osoba, a ne primatelj dobara i usluga treba dati ili platiti poduzetniku za isporučena dobra ili obavljene usluge. U poreznu osnovicu ne ulaze iznosi koje poduzetnik zaračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe.

Prema odredbama članka 11. stavak 1. točka i) Zakona odnosno članka 71. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov.,. br. 149/09 - u daljnjem tekstu Pravilnik), plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokoškolskog obrazovanja, stručnog obrazovanja ili prekvalifikacije odraslih te učeničkog i studentskog standarda, uključujući s njima povezane isporuke dobara i usluga što ih obavljaju ustanove, tijela s javnim ovlastima kojima je to cilj ili drugo organizacije u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti obrazovanja.

Odredbama članka 71. stavak 2. Pravilnika propisano je da su usluge i Isporuke dobara iz stavka 1 istoga članka Pravilnika oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost pod uvjetom da se obavljaju prema programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Prema odredbama članka 88. Pravilnika ako poduzetnik koji obavlja oslobođene isporuke dobara i usluga iz Članka 11. i 11.a Zakona, obavlja i oporezive isporuke dobara i usluga te isporuke podliježu oporezivanju u smislu članka 2. stavka 1. Zakona kojim je propisano da se porez na dodanu vrijednost plača na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

U skladu s navedenim, ako Učilište u okviru usluge organizacije izvođenja nastave studentima Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije ne obavlja uslugu obrazovanja u smislu Članka 11. stavak 1. točka i) Zakona odnosno članka 71. stavak 1. Pravilnika tada se navedena usluga ne može smatrati uslugom visokoškolskog obrazovanja koja je oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)