RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit

Ponedjeljak, 08.11.2010.

Najvažnije izmjene i dopune Pravilnika odnose se na sljedeće:

Porezno priznatim troškovima u vezi sa sredstvima za osobni prijevoz sada se smatraju i naknade i pristojbe koje se obvezno prema posebnim propisima plaćaju pri registraciji (npr. naknada za ceste i posebna naknada za okoliš).

Isplata predujma dobitka tijekom godine obavlja se na žiro-račun udjeličara tj. dioničara sukladno propisima o porezu na dohodak. Iz ovoga proizlazi da se predujmom dobitka ne mogu „proglašavati“ privatni troškovi „vlasnika“ podmireni sa žiro-računa tvrtke.

Sukladno odredbama novog Pravilnika poduzetnici su obvezni voditi nove - posebne evidencije:

a) Evidenciju o troškovima učinjenim za privatne potrebe fizičkih osoba (izuzimanja i povlastice) koja sadrži podatke o nadnevku nastalih troškova, ime i prezime, adresu i OIB osobe kojoj su takvi troškovi podmireni, vrstu i svotu troška.

b) Evidenciju o isplaćenim i podmirenim predujmovima dobitka: ime i prezime, adresa i OIB osobe kojoj je predujam isplaćen, nadnevak i svota isplaćenog predujma te nadnevak i svota podmirenog predujma. Smatramo da se pod svotom podmirenog predujma dobitka razumijeva svota „pokrivenog“ predujma ostvarenim dobitkom (poslije oporezivanja) tekuće godine (2010.) ili vraćenog preplaćenog predujma uplatom na žiro-račun ili „pretvaranjem“ preplaćenog predujma u dohodak pri čemu trebaju biti plaćeni porez na dohodak, prirez i doprinosi. Ova će se evidencija dostaviti PU uz prijavu poreza na dobitak za 2010.

Poduzetnici koji u dugotrajnoj imovini imaju plovila, zrakoplove, apartmane i kuće za odmor sukladno čl. 12., st. 16. Zakona o porezu na dobit, obvezni su sastaviti pregled podataka za pojedino sredstvo odnosno imovinu, u kojemu se navodi: vrsta sredstva / imovine, nabavna vrijednost, ostvareni prihod po osnovi korištenja sredstva / imovine u poreznom razdoblju, amortizacija u poreznom razdoblju te pripadajući troškovi koji su nastali u vezi s korištenjem ove imovine u poreznom razdoblju prema vrsti troška (npr. gorivo, popravci, osiguranje i dr.). Ovaj pregled prilaže se uz prijavu poreza na dobitak za 2010.

U vezi s čl. 12., st. 16. Zakona, u Pravilniku se navodi kako se u prvoj godini nabave plovila, zrakoplova, apartmana ili kuće za odmor te u godini u kojoj su oni otuđeni (npr. prodani), prihodi po osnovi korištenja ove imovine u visini od najmanje 7 % odnosno 5 % nabavne vrijednosti, utvrđuju razmjerno broju mjeseci korištenja imovine u toj godini.

U vezi s ukidanjem prava na prijenos poreznog gubitka pravnom slijedniku, ako se tijekom dva porezna razdoblja od nastanka statusne promjene bitno promijeni djelatnost pravnog prednika (čl. 17., st. 5., toč. 2. Zakona), Pravilnik pod „bitnom“ promjenom djelatnosti smatra promjenu odjeljka ili skupne Nacionalne kvalifikacije djelatnosti ali odmah u sljedećoj rečenici navodi se kako „bitna promjena djelatnosti može nastati i neovisno o promjenama prema NKD-u“! Za pretpostaviti je kako će se u praksi ovo drugo ustanoviti u poreznom nadzoru.

Pravni slijednik ima pravo na prijenos poreznog gubitka ako promjeni djelatnost pravnog prednika zbog očuvanja radnih mjesta ili sanacije poslovanja (čl. 17., st. 8. Zakona). Pravilnik pod očuvanjem radnih mjesta razumijeva očuvanje postojećih radnih mjesta u cijelosti kao i očuvanje najvećeg broja radnih mjesta u opravdanim slučajevima te očuvanje radnih mjesta dokvalifikacijom odnosno prekvalifikacijom postojećih zaposlenika i novih zaposlenika. Pod sanacijom se smatra i ostvarivanje prava na državnu potporu za sanaciju i restrukturiranje sukladno posebnim propisima.

Iako se u Pravilniku navodi da se Bilanca i Račun dobitka i gubitka dostavljani FINA-i smatraju dostavljanima uz prijavu poreza na dobitak - što bi značilo da ih se ne trebaju još posebno dostavljati Poreznoj upravi pri predaji prijave poreza na dobitak (uz obrazac PD), odmah u nastavku čl. 46., st. 5. Pravilnika navodi se kako Porezna uprava može zatražiti dostavu ovih financijskih izvještaja.

U Pravilniku je objavljen novi Obrazac PD koji će se podnositi kod prijave poreza na dobitak za 2010. godinu. Obrazac je usklađen s izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.

O tome više u članku u vezi s prijavom poreza na dobitak u RRiF-u br. 1/2011.


Đ.J.

Ostale vijesti:

Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.
Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)