RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novosti vezane uz gradnju i prostorno uređenje

Petak, 08.06.2007.

Jedna od *novosti* koje donosi Zakon o prostornom uređenju
i gradnji *jest decentralizacija izdavanja dozvola* odnosno akata
potrebnih za građenje i uporabu građevina te obavljanje drugih poslova s
tim u vezi na način da će ove poslove, umjesto ureda državne uprave,
obavljati upravna tijela velikih gradova (koji imaju više od 35.000
stanovnika) i gradova sjedišta županija Zakonom se ujedno povećava
*uloga i odgovornosti ovlaštenih arhitekata i inženjera* u postupcima
izdavanja dozvola i drugih akata potrebnih za građenje i uporabu građevina.

Uz postojeće subjekte prostotnog se uređenja Zakonom se uvode i dva nova
subjekta: *fond za gospodarenje nekretninama* te *zavod za prostorno
uređenje velikog grada*. Današnji Zavod za prostorno planiranje
preoblikuje se u *Hrvatski zavod za prostorni razvoj* koji je samostalan
i čija je svrha izrada propisanih dokumenata prostornog uređenja, te
priprema podataka, informacija i druge dokumentacije kojima se osigurava
prostorni razvoj RH i provode mjere zaštite prostora.

Umjesto današnje „dokumentacije prostora" uvodi se *informacijski sustav
prostornog uređenja*.

Značajnu novost čini propisivanje slučajeva u kojima je *obvezno
donošenje urbanističkog plana uređenja*. Tako se ovaj plan, osim za
zaštićeno područje mora kako je to danas propisano, obvezno donosi za
neizgrađene dijelove i dijelove planirane za obnovu građevinskog
područja naselja, te za izdvojena građevinska područja izvan naselja. Na
tim se područjima lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima građenja i
rješenje o izvedenom stanju može izdati samo na temelju urbanističkog
plana uređenja.

*Lokacijska dozvola* - njena pravna priroda ostaje ista ali je postupak
izdavanja u potpunosti izmijenjen (racionaliziran i detaljnije uređen po
uzoru na današnji postupak izdavanja građevinske dozvole). Osim toga
uvodi se i jedan novi Instrument - *rješenje o uvjetima građenja* koje
je istodobno instrument provođenja dokumenata prostornog uređenja i akt
na temelju kojega se smije pristupiti građenju određenih građevina.

Lokacijska dozvola izdaje se za sve građevine *osim* za zgrade čija
građevinska (bruto) površina nije veća od *400 m2*, zgrade za obavljanje
isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina
nije veća od *600 m2* i jednostavne građevine čijem se građenju može
pristupiti bez akta kojim se odobrava građenje, a koje određuje ministar
zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva

Zakonom se ujedno uvodi i više *imovinskopravnih instrumenata* kao što su:

* zabrana građenja,obveza prodaje zemljišta,
* predaja zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave,
* pravo prvokupa,
* ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta i
* urbana komasacija.

*Idejni projekt* – njegova uloga novim je Zakonom promijenjena tako da on više nije sastavni dio načelne dozvole već lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima građenja, a *glavni projekt*, preuzima i ulogu izvedbenog projekta za zgrade koje se grade na temelju rješenja o uvjetima građenja.

Prema novom Zakonu građenju građevina, ovisno o njihovoj vrsti, veličini
i drugim značajkama, može se pristupiti na jednom od slijedećih temelja:

* rješenju o uvjetima građenja,građevinskoj dozvoli,
* potvrđenom glavnom projektu.

Predloženi Zakon više ne omogućava upis u zemljišne knjige građevine izgrađene bez građevinske i uporabne dozvole odnosno drugog odgovarajućeg akta upravne vlasti kao što to omogućava važeći Zakon o gradnji. Prema predloženom Zakonu evidentiranje građevine u katastarskom operatu od strane područnog ureda Državne geodetske uprave provodi se ako je za građevinu izdana uporabna dozvola, završno izvješće nadzornog inženjera, potvrda o izvedenom stanju, odnosno potvrda nadležnog upravnog tijela da se za građevinu ne izdaje uporabna dozvola niti drugi navedeni akti. Osim toga, uvjet za evidentiranje u katastru je i da je formirana građevna (katastarska) čestica za građevinu koja se evidentira.
D.P.Ostale vijesti:

Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)