RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Naknade štete temeljem sudskog raskida ugovora o radu

Broj: 410-01/2013-001/2765 od 17.10.2013.

        U postavljenom upitu postavljate pitanje podliježe li primitak koji isplaćuje poslodavac radniku na ime naknade štete u slučaju sudskog raskida ugovora o radu sukladno odredbama članka 117. stavku 1. Zakona o radu, oporezivanju porezom na dohodak od nesamostalnog rada ili se isti ne smatra dohotkom sukladno čl. 9. st. 2. t. 2.5.Zakona o porezu na dohodak.
        Člankom 117. st. 1. Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09., 61/11., 82/12., 73/13.) propisano je da ako sud utvrdi da otkaz poslodavca nije dopušten, a radniku nije prihvatljivo nastaviti radni odnos, sud će na zahtjev radnika odrediti dan prestanka radnog odnosa i dosuditi mu naknadu štete u iznosu najmanje tri, a najviše osamnaest prosječnih mjesečnih plaća toga radnika isplaćenih u prethodna tri mjeseca, ovisno o trajanju radnoga odnosa, starosti te obvezama uzdržavanja koje terete radnika.
        Prema čl. 9. st. 2. t. 2.5. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 125/13.) dohotkom se ne smatraju odštete što nisu u svezi sa gospodarstvenom djelatnošću. Člankom 9. st. 4. Zakona propisano je da se primici iz st. 2. smatraju oporezivim ako su ti primici u svezi sa ostvarivanjem dohotka iz čl. 5. st. 2. Zakona odnosno dohotkom od nesamostalnog rada, dohotkom od samostalne djelatnosti, dohotkom od imovine i imovinskih prava, dohotkom od kapitala, dohotkom od osiguranja i drugim dohotkom.
        Prema čl. 14. st. 1. t. 1. Zakona o porezu na dohodak primicima od nesamostalnog rada (plaćom) smatraju se svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos.
        Prema tome poslodavac će isplatiti radniku primitak u novcu radi nezakonitog raskida radnog odnosa prema propisima koji uređuju radne odnose, odnosno prema Zakonu o radu, te se sukladno tome takav primitak smatra primitkom po osnovi nesamostalnog rada od kojeg se prema čl. 13. Zakona o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada te obračunava i plaća predujam porez na dohodak prema čl. 45. Zakona.
        Iz navedenog je razvidno da se ne radi o primitku koji se može smatrati odštetom prema čl. 9. st. 2. t. 2.5. Zakona, budući da je isti u svezi sa ostvarivanjem dohotka iz čl. 5. st. 2. Zakona odnosno dohotka od nesamostalnog rada. 

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)