RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Najznačajnije izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

Četvrtak, 23.02.2012.

Najznačajnije izmjene i dopune Zakon o porezu na dobit odnose se na sljedeće:

1. Porez po odbitku za isplate dividendi i udjela u dobitku inozemnim pravnim osobama (čl. 31., st. 4. „novog“ Zakona)

Od 1. ožujka 2012. porez po odbitku po stopi od 12 % plaća se i na dividende i udjele u dobitku iz 2001. do 2011. koje se plaćaju inozemnim pravnim osobama. Navedeno se odnosi i na isplate predujmova dividend i udjela u dobitku. Ali pritom tuzemni poduzetnik - isplatitelj treba uzeti u obzir odredbe koje proizlaze iz ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sklopljenog između Republike Hrvatske i zemlje čiji je rezident pravna osoba kojoj se isplaćuje dividenda odnosno udjel u dobitku. Ovisno o ugovoru, moguće je oslobođenje od plaćanja poreza po odbitku ili porez po odbitku obračunati po stopi nižoj od 12 % - uz uvjet da je spomenuti ugovor u primjeni te da je inozemna pravna osoba dostavila potvrdu u svojoj rezidentnosti ili zahtjev za oslobođenjem (umanjenjem) poreza po odbitku na obrascu koji je sastavni dio Pravilnika o porezu na dobit.

Od dana prijema Hrvatske u EU, porez po odbitku neće plaćati inozemni primatelji dividendi iz EU ako imaju najmanje 10% udjela u kapitalu u neprekidnom razdoblju od 24 mjeseca (čl. 31e., st. 1. „novog“ Zakona). Pritom se pod primateljem razumijeva trgovačko društvo:

a) koje ima jedan od oblika na koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za matična društva i povezana društva iz različitih država članica EU, prema popisu u dodatku koji je sastavni dio Pravilnika o porezu na dobit kojeg donosi ministar financija,
b) koje je rezident države članice EU u skladu s pravom te države i ne odnosi se na rezidente izvan EU prema međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, zaključenih s državama nečlanicama,
c) je obveznik jednog od poreza za koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za matična društva i povezana društva iz različitih država članica EU, prema popisu u dodatku koji je sastavni dio Pravilnika o porezu na dobit kojeg donosi ministar financija.
Navedeno se ne odnosi na društva koja su oslobođena plaćanja poreza po odbitku ili imaju mogućnost izbora prema sklopljenom ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

2. Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca

Sukladno izmijenjenom čl. 9.,st. 1. Zakona o porezu na dobit, vrijednosna usklađenja po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge, priznaju se kao rashod ako je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana, a ista nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave. Navedeno se odnosi na potraživanja nastala od 1. ožujka 2012.

3. Reinvestirani dobitci kojima se povećava temeljni kapital u 2013. i dalje, umanjuju poreznu osnovicu (st. 4., st., 5., 6. i 7. „novog“ Zakona)

Kod sastavljanja prijave poreza na dobitak za 2012. godinu (u 2013.-toj godini) , porezna osnovica moći će se umanjiti za svotu ostvarenog dobitka u 2012. kojom se povećava temeljni kapital trgovačkog društva u 2013. sukladno posebnim propisima. To znači da će reinvestirani dobitci u 2013. poprimiti obilježje porezne olakšice, ali uz uvjet da se u roku od 6 mjeseci nakon isteka roka za podnošenje prijave poreza na dobitak nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostavi dokaz o povećanju temeljnog kapitala (Rješenje sudskog registra) i to upravo iz ostvarenog dobitka poreznog razdoblja za koje je poduzetnik iskazao smanjenje porezne osnovice.

Opširnije o svemu možete vidjeti u RRiF br. 3/12.


Đ.J.

Ostale vijesti:

Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.
Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)