RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izmjene MRS-ova i novi MSFI-i

Ponedjeljak, 22.04.2013.

U "Narodnim novinama" br. 45. od 16. travnja 2013. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja koju je donio Odbor za standarde financijskog izvješćivanja. Jedan dio objavljenih standarda odnosno njihovih izmjena stupa na snagu za financijska izvješća koja obuhvaćaju razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2013., a dio tih standarda mogu se primjenjivati i prije.

Primjena jednog ili drugog roka zahtijeva primjenu nekih drugih standarda ili njihovo izostavljanje iz primjene.

Novi su standardi: MSFI 10 – Konsolidirana financijska izvješća, MSFI 11 – Zajednički poslovi, MSFI 12 – Objavljivanje udjela u drugim subjektima, MSFI 13 – Mjerenje fer vrijednosti, MRS 27 – Nekonsolidirana financijska izvješća, MRS 28 – Udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima.

Izmijenjeni su standardi: MRS 12 – Porezi na dobit, MRS 32 – Financijski instrumenti prezentiranje.

Osim toga objavljena su i nova tumačenja i to: Tumačenje IFRIC 20 – Troškovi uklanjanja otkrivke u proizvodnoj fazi površinskog kopa, dok je izmijenjeno Tumačenje IFRIC 19 – Zatvaranje financijskih obveza glavničkim instrumentima (s izmjenama i dopunama iz rujna 2010.), istodobno je povučeno tumačenje SIC 21 – Porez na dobit – nadoknada revalorizirane imovine koja se ne amortizira.

Osim tih izmjena standarda brojni dugi MSFI i MRS-ovi su u pojedinim dijelovima (točkama) izmijenjeni kako bi se njihov sadržaj uskladio s novim odnosno izmijenjenim standardima.

Nakon objavljivanja Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja u "Narodnim novinama" br. 136/09., to je deseta intervencija u sadržaj odnosno izmjene i dopune teksta standarda.


MRS 12 Porezi na dobit – izmjena Prestaje vrijediti SIC 21

98. Izmjenama i dopunama pod naslovom »Odgođeni porezi: povrat povezane imovine«, objavljenima u prosincu 2010. godine, točka 52. postala je točka 51.A,. izmijenjeni i dopunjeni su točka 10. i primjeri iza točke 51.A . i dodane su točke 51.B. i 51.C. te primjer koji slijedi, kao i točke 51.D., 51.E. te 99. Subjekt je navedene izmjene i dopune dužan primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2012. godine. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt primjenjuje spomenute izmjene i dopune na neko ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti.

POVLAČENJE TUMAČENJA SIC br. 21

99. Izmjene i dopune pod naslovom »Odgođeni porezi: povrat povezane imovine«, izdane u prosincu 2010. godine, zamjenjuju Tumačenje SIC-a br. 21 »Porez na dobit – nadoknada revalorizirane imovine koja se ne amortizira«.«

MRS 27 - Nekonsolidirani financijski izvještaji (novi)

20. Ovaj standard izdan je paralelno s MSFI-jem 10. Navedena dva standarda zajedno zamjenjuju MRS 27 »Konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji« (s izmjenama i dopunama iz 2008.).«

18. Subjekt je ovaj standard dužan primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2013. godine. Dopuštena je ranija primjena. Subjekt koji ovaj MSFI primijeni na neki raniji datum, dužan je tu činjenicu objaviti te istovremeno primijeniti MSFI 10, MSFI 11, MSFI 12 »Objavljivanje udjela u drugim subjektima« i MRS 28 (s izmjenama i dopunama iz 2011.).

MRS 28 - Udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima (novi)

45. Subjekt je ovaj standard dužan primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2013. godine. Dopuštena je ranija primjena. Subjekt koji ovaj MSFI primijeni na neki raniji datum, dužan je tu činjenicu objaviti te istovremeno primijeniti MSFI 10, MSFI 11, MSFI 12 »Objavljivanje udjela u drugim subjektima« i MRS 27 (s izmjenama i dopunama iz 2011.).

Pozivanje na MSFI 9

46. Subjekt koji primijeni ovaj MSFI, ali još ne primjenjuje MSFI 9, svako pozivanje u ovome MSFI-ju na MSFI 9 treba čitati kao pozivanje na MRS 39.

POVLAČENJE MRS-a 28 IZ 2003.

47. Ovaj standard zamjenjuje MRS 28 »Ulaganja u pridružene subjekte« (prerađen 2003.).«

32 – Financijski instrumenti: prezentiranje

točka 43. mijenja se i glasi:

MSFI 9 »Financijski instrumenti« (izdan u studenome 2009.)

Točka C.2 mijenja se i glasi:

MSFI 9 »Financijski instrumenti« (izdan u listopadu 2010.)

Točke C2. i C3. mijenjaju se i glase:

MSFI 7 – Financijski instrumenti: objavljivanje iza točke 13. dodaju se naslov i točke 13.A – 13.F koji glase:

»44.R Izmjenama i dopunama MSFI-ja 7 pod naslovom »Objavljivanje – prijeboj financijske imovine i financijskih obveza«, izdanima u prosincu 2011. godine, dodane su točke UV9., 13A – 13F i B40 – B53. Subjekt je navedene izmjene i dopune dužan primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2013. godine te razdoblja unutar ovih godišnjih razdoblja. Subjekt je dužan retroaktivno objaviti informacije propisane izmjenama i dopunama.«

MSFI 10 Konsolidirani financijski izvještaji (novi)

Djelokrug

4. Subjekt koji je matica, dužan je prezentirati konsolidirane financijske izvještaje. Ovaj MSFI primjenjuje se na sve subjekte, izuzev:

a) na maticu koja nije dužna prezentirati financijske izvještaje ako ispunjava sve sljedeće uvjete:

i) ovisno je društvo u potpunom ili djelomičnom vlasni
Š.G.Ostale vijesti:

Obustava plaćanja spomeničke rente
Četvrtak, 04.06.2020.
U kojim slučajevima poslodavac treba vratiti potporu za svibanj?
Utorak, 02.06.2020.
Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)