RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ispravak odbitka pretporeza – Grad obveznik PDV-a

Broj: 410-01/15-01/633 od 11.05.2015.

Grad iz dostavnog popisa postavio je upit o pravu na ispravak odbitka pretporeza. U upitu se navodi da je Grad tijekom 2012. i 2013. gradio autobusni kolodvor i gradski trg. Dana 01. siječnja 2014. Grad je upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). Obzirom da su autobusni kolodvor i objekt paviljona koji se nalazi na gradskom trgu dani u zakup, postavlja se pitanje ima li Grad pravo na ispravak odbitka pretporeza po konačnom obračunu za 2014.
Prema odredbama čl. 6. st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 48/04., 82/04., 90/05., 76/07., 87/09., 94/09., 22/12. i 136/12.) koji je bio na snazi do 30. lipnja 2013. tijela državne vlasti, tijela državne i lokalne samouprave i uprave, političke stranke, sindikati i komore ne smatraju se poduzetnicima ako obavljaju poslove u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Ako obavljaju gospodarsku ili drugu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti dovelo bi do stjecanja neopravdanih povlastica, tada će Porezna uprava rješenjem utvrditi da su porezni obveznici za tu djelatnost.
Nadalje, odredbama čl. 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.) koji je stupio na snagu 01. srpnja 2013. propisano je da se poreznim obveznicima ne smatraju tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima i u slučaju kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija, ta se tijela smatraju poreznim obveznicima u vezi s tim djelatnostima ili transakcijama.
Sukladno čl. 5. st. 3. i 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14.) u slučaju da tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima obavljaju gospodarsku djelatnost koja uključuje i djelatnost iskorištavanja materijalne ili nematerijalne imovine (najam, zakup i slično) smatrat će se poreznim obveznicima, osim ako te djelatnosti obavljaju u zanemarivom opsegu, odnosno ako je vrijednost obavljenih isporuka u okviru tih djelatnosti, u prethodnoj kalendarskoj bila manja od 230.000,00 kn.
Slijedom navedenog, Grad nema pravo naknadno ispraviti odbitak pretporeza za nekretnine pri čijoj izgradnji nije koristio pravo na odbitak, obzirom da se tijekom razdoblja izgradnje nije smatrao poduzetnikom, odnosno poreznim obveznikom u smislu Zakona o PDV-u. U smislu Zakona o PDV Grad se smatra poreznim obveznikom od 1. siječnja 2014. kada je upisan u registar obveznika PDV-a.
 

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)