RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Isplata propisane zatezne kamate temeljem sudske presude

Broj: 410-01/14-01/484 od 19.02.2014.

      Dopisom od 30. siječnja 2014. zatražili ste mišljenje, vezano uz predstavku odvjetničkog ureda kojom se ukazuje na postupanje Financijske agencije koja pri provedbi sudskih rješenja o ovrsi na dosuđene plaće obračunava zakonsku zateznu kamatu na porez na dohodak i prirez porezu na dohodak i istu uplaćuje na propisane uplatne račune na koje se uplaćuje navedeni prihod a ne ovrhovoditelju.
      Člankom 15. st. 3. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13., 125/13., 148/13.) propisano je da ako poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće i mirovine iz čl. 14. Zakona o porezu na dohodak isplaćuje radniku i fizičkim osobama te umirovljenicima plaću ili mirovinu po sudskoj presudi, propisane zatezne kamate isplaćene po toj osnovi ne smatraju se primitkom od nesamostalnog rada i ne podliježu oporezivanju. Također čl. 17. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. - ispravak, 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13. i 160/13.) propisano je da se kamate koje se isplaćuju po osnovi plaće ili mirovine isplaćene sa zakašnjenjem, bez sudske presude ili na temelju izvansudske nagodbe smatraju se primitkom od nesamostalnog rada prema čl. 14. Zakona i čl. 11. Pravilnika o porezu na dohodak u ukupnom iznosu.
      Prema gore navedenom isplaćene kamate koje se isplaćuju po osnovi plaće ili mirovine temeljem sudske presude ili na temelju izvansudske nagodbe ne podliježu oporezivanju te u cijelosti pripadaju radniku bez dodatnog oporezivanja osim dijela kamata koji se odnose na obvezu doprinosa i koje se uplaćuju na propisane uplatne račune doprinosa. Napominjemo da je o navedenoj problematici Ministarstvo financija, Porezna uprava donijela Uputu Klasa: 411-01/05-01/68, Ur broj: 513-07-21-01/06-2 od 23. ožujka 2006.
 

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)