RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Isplata plaće u gotovu novcu

Broj: 006-04/09-01/15 od 22.12.2009.

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske postavio je upit vezano uz isplate plaće u gotovu novcu odnosno mimo žiro –računa poreznih obveznika otvorenih kod ovlaštenih organizacija za poslove platnog prometa. Prema postavljenom upitu, navedeno znači da hrvatski građani plaću mogu primati i „na ruke“ odnosno putem tzv. Platnih vrećica te su stoga slobodni u izboru načina isplate plaće. Stoga se postavlja upit može li poslodavac zaposleniku koji se izjasni za isplatu plaće u gotovu novcu odbiti isplatu plaće na takav, pozitivnim propisima sukladan način isplate. Temeljem navedenog, u nastavku odgovaramo.

Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04. i 73/08., dalje: Zakon) u članku 14. stavku 1. točki 1. propisuje da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos.

Prema članku 61. Zakona, tijela državne uprave i sudbene vlasti i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak na žiro-račun kod ovlaštene organizacije za platni promet, a iznimno i u gotovom novcu na propisan način.

Sukladno članku 64. točki 19. Zakona ministar financija se posebno ovlašćuje da provedbenim propisima propiše isplate koje se obveznicima poreza na dohodak mogu izvršiti u gotovu novcu (članak 61.).

Člankom 90. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09. – ispr., 9/09. i 146/09., dalje: Pravilnik) propisano je da tijela državne uprave i sudbene vlasti te druga državna tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak na njihov žiro-račun kod ovlaštene organizacije za platni promet odnosno nerezidentima na njihov račun.

Odredbama članka 90. stavka 2. točke 3. Pravilnika propisano je da, iznimno od stavka 1. navedenoga članka Pravilnika o porezu na dohodak, navedena tijela, organizacije odnosno osobe mogu obveznicima poreza na dohodak u gotovu novcu isplatiti i primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona.

Sukladno članku 90. stavku 3. Pravilnika, za svrhe oporezivanja dohotka, isplatama u gotovu novcu smatra se izravna predaja gotova novca (novčanica i kovanica), isplata čekom, isplata na štednu knjižicu građana pri poslovnoj banci ili pošti i sve druge isplate obavljene izravno odnosno mimo žiro-računa poreznih obveznika otvorenih kod ovlaštenih organizacija za poslove platnog prometa.

Temeljem navedenog, razvidno je da se primici po osnovi nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona, obveznicima poreza na dohodak mogu isplatiti i na njihov žiro-račun i u gotovu novcu na propisani način. Međutim, odluku o isplati primitaka po osnovi nesamostalnog rada na žiro-račun ili u gotovu novcu donosi isplatitelj odnosno način isplate primitaka po osnovi nesamostalnog rada ovisi o dogovoru između isplatitelja takvih primitaka i primatelja takvih primitaka poštujući odredbe Zakona o radu (Nar. nov., br. 137/04. – proč. tekst i 68/05. – Odluka USRH), Pravilnika o radu, kolektivnog ugovora, ugovora o radu i drugih propisa koji reguliraju radno pravo te plaćanja u novcu, kao i odnose između isplatitelja primitaka i primatelja primitaka.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)