RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

II. Izmjene i dopune Odluke o porezima Općine Podstrana

Narodne novine br.16/2018. od 16.02.2018.

 

     U Odluci o porezima Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana br. 19/17., 26/17.), u članku 2. briše se točka 4.

     U Odluci o porezima Općine Podstrana brišu se članak 18. i članak 23.

     Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)