RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Godišnja obveza doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti obveznika koji od samostalne djelatnosti utvrđuju dobit – uputa o postupanju

Broj: 411-01/10-01/25 od 14.06.2010.

S početkom primjene Zakona о doprinosima (Nar. nov., br. 84/08., 152/08., 94/09. - dalje u tekstu Zakon) odnosno od 1. siječnja 2009. nastala je obveza doprinosa fizičkim osobama koje samostalnu djelatnost obavljaju kao drugu djelatnost, a od te djelatnosti utvrđuju dobit.

Nastavno na Uputu о postupanju „Doprinosi za obvezna osiguranja - utvrđivanje obveze i ostali poslovi u ispostavi Porezne uprave u 2010.", Klasa: 410-01/10-01/33, Ur. Вг. 513-07-21- 01/10-1. od 8. siječnja 2010., daje se uputa о načinu utvrđivanja obveze doprinosa obveznicima koji samostalnu djelatnosti obavljaju kao drugu djelatnost a od te djelatnosti utvrđuju dobit.

1. Zakonske odredbe

Prema odredbi članka 7. točka 6. Zakona druga djelatnost je samostalna djelatnost obrta, trgovca pojedinca, slobodnog zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i ostalih samostalnih djelatnosti koju nositelj djelatnosti obavlja istodobno uz osiguranje po osnovi radnog odnosa ili po bilo kojoj od osnova osiguranja te s obrtom izjednačena djelatnost iz članka 18. stavak 1. točke 3. Zakona о porezu na dohodak. Člankom 183. Zakona propisano je da osiguranik prema bilo kojoj od osnova osiguranja koji obavlja drugu djelatnost jest obveznik doprinosa prema godišnjoj osnovici, a iznos osnovice, vrste i godišnje iznose doprinosa utvrđuje Porezna uprava, rješenjem.

Godišnja osnovica, sukladno odredbi članka 185. stavak 2. Zakona, jest dobit ostvarena u poreznom razdoblju - razlika između prihoda i rashoda ili dobit utvrđena procjenom, sukladno s odredbama Općeg poreznog zakona, prije umanjenja za preneseni gubitak i ostalih umanjenja dobiti prema propisima о porezu na dobit i posebnim propisima. Ali, godišnja osnovica može iznositi najviše do iznosa umnoška prosječne plaće, koeficijenta 0,65 i brojke 12 (članak 186. stavak 1. Zakona) odnosno za 2009. godinu godišnja osnovica po ovoj osnovi može iznositi najviše 58.180,00 kuna, prema članku 12. Naredbe о iznosima osnovica za obračun doprinosa za 2009. godinu (Nar. nov., br. 2/09.).

U slučaju kada je razdoblje u kojem je obveznik obavljao drugu djelatnost kraće od godine dana. iznos godišnje osnovice razmjeran je broju mjeseci u kojima je obavljao drugu djelatnost u odnosu na brojku 12, sukladno članku 186. stavak 2. Zakona, a prema stavku 3. istog članka propisano je da se u broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti računa svaki puni mjesec obavljanja djelatnosti uvećan za posljednji mjesec, bez obzira na broj dana obavljanja djelatnosti u tom mjesecu i bez umanjenja za mjesece u kojima je korišteno pravo na bolovanje.

Godišnja obveza doprinosa dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja obvezniku (članak 187. Zakona).

Rješenje se donosi za obračunsko razdoblje (kalendarsku godinu) za koje postoji obveza, a godišnje obveze doprinosa utvrđene rješenjem konačna su obveza (članak 240. Zakona).

2. Utvrđivanje obveze

S obzirom na činjenicu da. iz opravdanih razloga, nije pripremljena aplikacija za sistemsko utvrđivanje obvezo i tiskanje rješenja to će se ovoj skupini osiguranika za 2009. obveza utvrđivati te rješenja tiskati u ispostavama Porezne upravo.

Po donošenju rješenja, službenik je dužan uzeti u obzir sve činjenice bitne za postojanje obveze doprinosa i iznos obveza, koristeći se pri tom službenim podacima Porezne uprave:

- Registar poreznih obveznika (podatak o obavljanju samostalne djelatnosti te o početku i prestanku obavljanja djelatnosti od koje se utvrđuje dobit),

- Registar obveznika doprinosa (ukoliko postoji obveza doprinosa prema drugoj djelatnosti u Registru obveznika doprinosa neće se nalaziti podatak o osiguranju s osnove obavljanja samostalne djelatnosti za navedeno razdoblje jer je osiguran po osnovi radnog odnosa ili po nekoj drugoj osnovi).

Po potrebi, radi utvrđivanja stanja - statusa u obveznim osiguranjima, može se zatražiti i podatke od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o statusu i razdoblju osiguranja, a osobito ukoliko podaci iz evidencija Porezne uprave upućuju na činjenicu da je samostalna djelatnost kroz više razdoblja unutar 2009. imala obilježje druge djelatnosti.

Kako bi se pojednostavio postupak te osiguralo jedinstveno postupanje u ispostavama pri utvrđivanju obveze i izdavanja rješenja pripremljena je aplikacija - izračun u tabličnom kalkulatoru (Excel) i ista će biti dostavljen putem e-maila koordinatorima u područnim uredima i koordinatorima u ispostavama (ostalima na zahtjev), a služi za:

- izračun obveze doprinosa

- pripremu i tiskanje rješenja i

- pripremu naloga za knjiženje.

Uputa o radu u aplikaciji - tabličnom izračunu nalazi se unutar iste, a u slučaju eventualnih nejasnoća i problema u korištenju tabličnog kalkulatora službenici se mogu obratiti na e-mail adresu goran.krizanac@porezna-uprava.hr.

2.1. Izračun obveze doprinosa

Temeljem podataka o osiguraniku i razdoblju (od - do) druge djelatnosti, unesenih u aplikaciju - tablični izračun, programski će se utvrditi:

- mjeseci za koje postoji obveza,

- iznos godišnje osnovice i

- vrste i iznosi doprinosa.

2.2. Rješenje o godišnjoj osnovici i iznosima doprinosa

Za navedenu skupinu osiguranika pripremljene su dvije vrste rješenja:

a) Rješenje 1 - za obveznike koji su drugu djelatnost obavijali tijekom cijele godine

b) Rješenje 2 - za obveznike koji su drugu djelatnost obavljali u razdoblju kraćem od godine.

Predlošci rješenja dostavljaju se u privitku, a isti se za ispis mogu pripremiti putem aplikacije - tabličnog izračuna.

2.3. Knjigovodstveno evidentiranje obveza

Obveze utvrđene rješenjem evidentiraju se (zadužuju) na šiframa uplatnih računa za doprinose koji se obračunavaju prema godišnjoj osnovici i to:

- 8320 Doprinos za mirovinsko osiguranje,

- 8800 Doprinos za zdravstveno osiguranje,

- 2224 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane Štednje Obveze se knjiže kao godišnji obračun (IKA 137) s valutom 15 dana od primitka rješenja.

2.4. Unos podataka u aplikaciju „Podaci za R-Sm obrazac"

Podatke o godišnjoj osnovici i iznosima doprinosa potrebno je unijeti i u aplikaciju "Podaci za R-Sm" podaplikativnog sustava "Doprinosi za obvezna osiguranja" unutar ISPU. Podaci se unose na sljedeći način:

- u polja razdoblje zaduženja upisuje se 99-2009 do 99-2009,

- u polje mjesečna osnovica upisuje se ukupna utvrđena godišnja osnovica,

- u polja iznosi doprinosa upisuju se ukupno utvrđeni godišnji iznosi doprinosa za mirovinska osiguranja,

- u polje oznaka upisuje se 1 ili 2 ovisno da li je osiguranik obveznik samo I. stupa ili I. i II stupa.

Upozoravamo na važnost unosa podataka o osnovici i iznosima doprinosa u aplikaciju "Podaci za R-Sm", kako bi se navedeni podaci dostavili Središnjem registru osiguranika (REGOS).

3. Samostalna djelatnost od koje se utvrđuje dobit - u supoduzetništvu

Kada više fizičkih osoba obavlja samostalnu djelatnost (obrta ili slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva ili ostale djelatnosti) od koje utvrđuju dobit, tada se, sukladno s odredbama Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05. i 57/06.), utvrđuje jedinstvena dobit (ili gubitak) te i jedinstvena porezna osnovica i obveza poreza na dobit. Obveza poreza na dobit evidentira se na poreznom broju (OIB) nositelja supoduzetništva.

Bez obzira na način oporezivanja primitaka od samostalne djelatnosti, svaka osoba koja obavlja samostalnu djelatnost smatra se obvezno osiguranom osobom prema propisima o obveznim osiguranjima, osim kada je istovremeno i u radnom odnosu te je osigurana po osnovi radnog odnosa. Supoduzetniku koji samostalnu djelatnost obavlja istovremeno kada je u istom razdoblju i zaposlen, samostalna djelatnost se smatra „drugom djelatnosti" iz članka 7. točka 6. Zakona o doprinosima.

Za razliku od obveze poreza na dobit koja je jedinstvena, obveza doprinosa je osobna te se utvrđuje pojedinačno, na ime svakog od supoduzetnika.

Pri utvrđivanju godišnje osnovice polazi se od iznosa zajedničke dobiti (ili gubitka), prema podacima iz Prijave poreza na dobit. Iskazana dobit se dijeli razmjerno udjelu svakog od supoduzetnika u dobiti. Udjeli su, u pravilu, uređeni ugovorom o supoduzetništvu a ako ugovor nije sklopljen dobit (ili gubitak) se dijeli na jednake dijelove. Nakon što je utvrđen razmjerni iznos dobiti supoduzetnika - pojedinca, osnovica i obveza doprinosa se utvrđuje na način kako je uređeno člankom 185. stavak 2. i 186. stavci 1., 2. i 3. Zakona o doprinosima.

Rješenje o obvezi supoduzetnika - pojedinca izdaje se na priloženim predlošcima (1 i 2) uz dodatno obrazloženje načina utvrđivanja osnovice. Za donošenje rješenja nadležna je ispostava Porezne uprave prema sjedištu supoduzetništva (ispostava nositelja) uz obveznu prethodnu provjeru statusa u osiguranju u registru obveznika doprinosa. U slučaju potrebe, radi tumačenja posebnih slučajeva izdati će se dodatna uputa.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA PODRUČNI URED________                                                Rješenje - godišnja osnovica - dobit (1)ISPOSTAVA_______________ Mjesto i ulica _______________ Klasa:Urbroj: U__________________ , ____ OIB:____________________  Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured ________________, Ispostava____________ ____na temelju 7. stavka 1. točke 4. Zakona o Poreznoj upravi (Nar. nov., br.  67/01. i 177/04.) I članka 240. Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08., 152/08. i 94/09.), u predmetu utvrđivanja iznosa godišnje osnovice za obračun doprinosa, vrste i godišnjeg iznosa doprinosa po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti kao druge djelatnosti i od koje se utvrđuje dobit, po službenoj dužnosti donosiRJEŠENJEI. ____________, iz , ______________ , utvrđuje se za 2009.godinu obveza doprinosa po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti kao druge djelatnosti od koje utvrđuje dobit, te godišnja osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja u iznosu od        kuna i godišnji iznosi doprinosa:1.   doprinos za mirovinsko osiguranje                                                                                                       0.00 kuna2.    doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje    0,00 kuna3.    doprinos za zdravstveno osiguranje                                                                                                     0,00 kunaII.  Iznosi doprinosa iz točke I. dospijevaju na naplatu u roku 15 dana od dana primitka rješenja.III. Nalaže se obvezniku plaćanje doprinosa u roku dospijeća na naplatu navedenim pod II i to: 1.   doprinosa iz točke I. pod 1. i 3. u korist računa broj 1001005- 1863000160 - Državni proračun Republike Hrvatske, uz obveznu naznaku modela „68" te brojčane oznake (šifre) vrste prihoda i osobnog identifikacijskog broja (OIB) obveznika doprinosa u pozivu na broj odobrenja:šifra 8320 -___________ za mirovinsko osiguranješifra 8800 -___________ za zdravstveno osiguranje2.   doprinosa iz točke I. pod 2. u korist računa broj 1001005-1700036001 - Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, uz obveznu naznaku modela „68" te brojčane oznake (šifre) vrste prihoda 2224 i osobnog identifikacijskog broja (OIB) ____________________obveznika doprinosa u pozivu na broj odobrenja.IV. Na iznos obveze doprinosa koja nije plaćena u roku obračunava se i plaća zatezna kamata po stopi važećoj za razdoblje u kojemu dospjela obveza nije plaćena.V. Žalba izjavljena protiv ovoga rješenja ne odgađa izvršenje. O b r a z l o ž e nj e Prema službenim podacima Porezne uprave obveznik je tijekom 2009. obavljao samostalnu djelatnost _________________, od koje je utvrđena dobit. Samostalnu djelatnost obavljao je istodobno uz osiguranje po osnovi radnog odnosa ili po bilo kojoj od osnova obveznih osiguranja, odnosno kao drugu djelatnost, iz članka 7. točka 6. Zakona o doprinosima (dalje u tekstu: Zakon).Prema odredbi članka 183. Zakona, osiguranik prema bilo kojoj od osnova osiguranja koji obavlja drugu djelatnost iz članka 7. točka 6. Zakona obveznik je doprinosa prema godišnjoj osnovici, a iznos godišnje osnovice, vrste i godišnje iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.Godišnja osnovica za obračun doprinosa, sukladno odredbi članka 185. stavak 2. Zakona jest dobit ostvarena u poreznom razdoblju - razlika između prihoda i rashoda ili dobit utvrđena procjenom, sukladno s odredbama Općeg poreznog zakona, prije umanjenja za preneseni gubitak i ostalih umanjenja dobiti prema propisima o porezu na dobit i posebnim propisima. Ali. godišnja osnovica može iznositi najviše do iznosa umnoška prosječne plaće, koeficijenta 0,65 i brojke 12 (članak 186. stavak 1. Zakona) odnosno za 2009. godinu godišnja osnovica po ovoj osnovi može iznositi najviše 58.180,00 kuna, prema članku 12. Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za 2009. godinu (Nar. nov., br. 2/09.).U Prijavi poreza na dobit (Obrazac PD) za 2009. obveznik je iskazao dobit, prije umanjenja za preneseni gubitak i ostalih umanjenja dobiti prema propisima o porezu na dobit i posebnimpropisima (1.1. - 1.2. Obrasca PD) u iznosu od__ kuna, to je, sukladno gore navedenimodredbama Zakona godišnja osnovica za obračun doprinosa utvrđena u iznosu od           kuna. Na utvrđenu godišnju osnovicu obračunati su godišnji iznosi obveza prema vrstama doprinosa propisanima člankom 184. Zakona i prema stopama za obračun doprinosa propisanima člancima 13.,14., i 17. Zakona.Rokovi za plaćanje doprinosa propisani su člankom 187. Zakona, a uplatni računi propisani su Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2010. godini (Nar. nov., br. 157/09., 9/10. i 44/10.).Odredba o obračunavanju i plaćanju kamata na iznos obveza doprinosa koji nisu plaćeni u roku propisana je člankom 116. Općeg poreznog zakona, člankom 29. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05. i 41/08.) i člankom 3. Zakona o kamatama (Nar. nov., br.  94/04.) u vezi s člankom 235. Zakona.Ovo je rješenje doneseno u skraćenom postupku, sukladno odredbi članka 77. stavak 2. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08.), na temelju službenih podataka.Žalba izjavljena protiv rješenja ne odgađa izvršenje temeljem članka 167. stavak 2. Općeg poreznog zakona.UPUTA O PRAVNOM LIJEKU Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba u roku od 30 dana od dana primitka rješenja Žalba se predaje ovoj ispostavi Porezne uprave neposredno ili putem pošte preporučeno odnosno može se izjaviti i usmeno u zapisnik, a podnosi se Ministarstvu financija, Samostalnoj službi za drugostupanjski upravni postupak.Na žalbu se plaća 50,00 kuna upravne pristojbe prema Tarifnom broju 3. Tarife uz Zakon o upravnim pristojbama (Nar. nov., br.  8/96. – 20/10.). VODITELJ ISPOSTAVE___________________ Dostaviti:
  1. Obvezniku doprinosa
  2. Pismohrana, ovdje
          REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA  PODRUČNI URED____________________            Rješenje - godišnja osnovica - dobit (2)ISPOSTAVA________________Mjesto i ulica _______________________Klasa:Ur. broj:U__________________,_____________  OIB:____________________________ Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured _______________ , Ispostava_____________  na temelju 7. stavka 1. točke 4. Zakona o Poreznoj upravi (Nar. nov., br. 67/01. i 177/04.) I članka 240. Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08., 152/08. i 94/09.), u predmetu utvrđivanja iznosa godišnje osnovice za obračun doprinosa, vrste i godišnjeg iznosa doprinosa po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti kao druge djelatnosti i od koje se utvrđuje dobit, po službenoj dužnosti donosiRJEŠENJEI. ________________ , iz _____________ , ______________ , utvrđuje se za 2009.godinu obveza doprinosa po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti kao druge djelatnosti od koje utvrđuje dobit, te godišnja osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja u iznosu od        kuna i godišnji iznosi doprinosa:1.    doprinos za mirovinsko osiguranje                                                                                                       0,00 kuna2.    doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje    0,00 kuna3.    doprinos za zdravstveno osiguranje                                                                                                    0,00 kunaII.   Iznosi doprinosa iz točke I. dospijevaju na naplatu u roku 15 dana od dana primitka rješenja.III. Nalaže se obvezniku plaćanje doprinosa u roku dospijeća na naplatu navedenim pod ii i to: 1.   doprinosa iz točke I. pod 1. i 3. u korist računa broj 1001005- 1863000160 - Državni proračun Republike Hrvatske, uz obveznu naznaku modela „68" te brojčane oznake (šifre) vrste prihoda i osobnog identifikacijskog broja (OIB) obveznika doprinosa u pozivu na broj odobrenja:šifra 8320 -_____________ za mirovinsko osiguranješifra 8800 -_____________ za zdravstveno osiguranje2.   doprinosa iz točke I. pod 2. u korist računa broj 1001005-1700036001 - Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, uz obveznu naznaku modela „68" te brojčane oznake (šifre) vrste prihoda 2224 i osobnog identifikacijskog broja (OIB) ___________________ obveznika doprinosa u pozivu na broj odobrenja.IV. Na iznos obveze doprinosa koja nije plaćena u roku obračunava se i plaća zatezna kamata po stopi važećoj za razdoblje u kojemu dospjela obveza nije plaćena. V.  Žalba izjavljena protiv ovoga rješenja ne odgađa izvršenje. O b r a z l o ž e nj e Prema službenim podacima Porezne uprave obveznik je tijekom 2009. obavljao samostalnu djelatnost __________________, od koje je utvrđena dobit. Samostalnu djelatnost obavljao je istodobno uz osiguranje po osnovi radnog odnosa ili po bilo kojoj od osnova obveznih osiguranja, odnosno kao drugu djelatnost, iz članka 7. točka 6. Zakona o doprinosima (dalje u tekstu: Zakon).Prema odredbi članka 183. Zakona, osiguranik prema bilo kojoj od osnova osiguranja koji obavlja drugu djelatnost iz članka 7. točka 6. Zakona obveznik je doprinosa prema godišnjoj osnovici, a iznos godišnje osnovice, vrste i godišnje iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.Godišnja osnovica za obračun doprinosa, sukladno odredbi članka 185. stavak 2. Zakona jest dobit ostvarena u poreznom razdoblju - razlika Između prihoda i rashoda ili dobit utvrđena procjenom, sukladno s odredbama Općeg poreznog zakona, prije umanjenja za preneseni gubitak i ostalih umanjenja dobiti prema propisima o porezu na dobit i posebnim propisima. Ali, godišnja osnovica može iznositi najviše do iznosa umnoška prosječne plaće, koeficijenta 0,65 i brojke 12 (članak 186. stavak 1. Zakona) odnosno za 2009. godinu godišnja osnovica po ovoj osnovi može iznositi najviše 58.180.00 kuna, prema Članku 12. Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za 2009. godinu (Nar. nov., br. 2/09.).Prema odredbi članka 186. stavak 2. Zakona, kada je obavljanje druge djelatnosti kraće od godine dana najviši iznos godišnje osnovice razmjeran je broju mjeseci u kojima je obveznik doprinosa obavljao drugu djelatnost u odnosu na brojku 12, te se u broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti računa svaki puni mjesec obavljanja druge djelatnosti uvećan za posljednji mjesec, bez obzira na broj dana obavljanja druge djelatnosti u tom mjesecu.U Prijavi poreza na dobit (Obrazac PD) za 2009. iskazana je dobit, prije umanjenja za preneseni gubitak i ostalih umanjenja dobiti prema propisima o porezu na dobit i posebnim propisima (1.1. - 1.2. Obrasca PD) u iznosu od__________________ kuna.Prema službenim podacima, predmetni obveznik je tijekom 2009. drugu djelatnost obavljao u razdoblju kraćem od godine dana to je, u skladu s člankom 186. stavak 3. Zakona, obveza doprinosa postojala za mjesece: ________,________,_________,________,________,_________, što u konačnosti iznosi ________mjeseci.Uzevši u obzir broj mjeseci za koje postoji obveza doprinosa godišnja osnovica za 2009. utvrđena je u iznosu od ________kuna. Na tako utvrđenu godišnju osnovicu obračunati su godišnji iznosi doprinosa prema vrstama doprinosa propisanima člankom 184. Zakona i prema stopama za obračun doprinosa propisanima člancima 13.,14., i 17. Zakona.Rokovi za plaćanje doprinosa propisani su člankom 187. Zakona, a uplatni računi propisani su Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2010. godini (Nar. nov., br. 157/09., 9/10. i 44/10.).Odredba o obračunavanju i plaćanju kamata na iznos obveza doprinosa koji nisu plaćeni u roku propisana je člankom 116. Općeg poreznog zakona, člankom 29. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05. i 41/08.) i člankom 3. Zakona o kamatama (Nar. nov., br. 94/04.) u vezi s člankom 235. Zakona.Ovo je rješenje doneseno u skraćenom postupku, sukladno odredbi članka 77. stavak 2. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08.), na temelju službenih podataka.Žalba izjavljena protiv rješenja ne odgađa izvršenje temeljem članka 167. stavak 2. Općeg poreznog zakona.UPUTA O PRAVNOM LIJEKU Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba u roku od 30 dana od dana primitka rješenja. Žalba se predaje ovoj ispostavi Porezne uprave neposredno ili putem pošte preporučeno odnosno može se izjaviti i usmeno u zapisnik, a podnosi se Ministarstvu financija. Samostalnoj službi za drugostupanjski upravni postupak.Na žalbu se plaća 50,00 kuna upravne pristojbe prema Tarifnom broju 3. Tarife uz Zakon o upravnim pristojbama (Nar. nov., br. 8/96. – 20/10.).  VODITELJ ISPOSTAVE___________________ Dostaviti:
  1. Obvezniku doprinosa
  2. Pismohrana, ovdje
 

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)