RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

EMCS sustav, popunjavanje polja nacrta elektroničkog trošarinskog dokumenta

Broj: 410-19/14-05/2657 od 30.07.2014.

Tražite pojašnjenje načina popunjavanja polja 17d "Količina" elektroničkog trošarinskog dokumenta podnesenog putem EMCS sustava, kao i informaciju o tome u kojem se polju elektroničkog trošarinskog dokumenta upisuju količine litara apsolutnog alkohola.
    Pristupanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju započela je puna primjena novih odredbi hrvatskog trošarinskog sustava u potpunosti usklađenih s odredbama europskog trošarinskog zakonodavstva i to prvenstveno Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 22/13., 32/13. i 81/13.), kojim se uređuje sustav trošarinskog oporezivanja: alkohola i alkoholnih pića, duhanskih prerađevina, energenata i električne energije te Pravilnika o trošarinama (nar. nov., br. 64/13., 129/13., 11/14. i 70/14.) koji propisuje provedbene odredbe o primjeni Zakona o trošarinama. U skladu s odredbama europskog trošarinskog zakonodavstva 1. srpnja 2013. Republika Hrvatska je preuzela i obvezu primjene elektroničkog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda – EMCS sustava za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine unutar Europske unije (EU primjena). Temeljem nacionalne odluke primjena EMCS sustava za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine na teritoriju Republike Hrvatske (nacionalna primjena) započela je 1. ožujka 2013.
    U skladu sa čl. 11. st. 1. Zakona o trošarinama kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine dozvoljeno je samo uz elektronički trošarinski dokument (u daljnjem tekstu: e-TD) u Sustavu kontrole kretanja trošarinskih proizvoda – EMCS sustava (engl. Excise Movement and Control System), kojim se dokazuje da se navedene vrste i količine trošarinskih proizvoda kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine, osim ako navedenim Zakonom ili nekim drugim propisom nije drukčije propisano. e-TD ispostavlja pošiljatelj (ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj) na način da podnosi nacrt e-TD-a Carinskoj upravi koristeći računalni sustav u skladu s odredbama čl. 12. st. 1., odnosno odredbama čl. 13. st. 1. Zakona o trošarinama i to najranije sedam dana prije datuma otpreme trošarinskih proizvoda naznačenog na e-TD-u, a najkasnije na dan otpreme, nakon čega računalni sustav Carinske uprave vrši elektroničku provjeru podataka u nacrtu e-TD-a i ako su podatci ispravni dokumentu dodjeljuje jedinstvenu referentnu oznaku (JRO).
    kao što je navedeno u čl. 3. st. 4. Pravilnika o trošarinama, u odnosu na strukturu i sadržaj elektroničkih poruka koje se razmjenjuju putem EMCS sustava te pravila i postupaka kojih se treba pridržavati prilikom razmjene tih poruka, kao i u odnosu na strukturu papirnatih dokumenata koji se koriste u slučaju nedostupnosti računalnog sustava iz čl. 15. i 16. Zakona o trošarinama izravno se primjenjuju odredbe Uredbe Komisije (EZ-a) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine (SL L 197 29. 7. 2009., str. 24-27) – u daljnjem tekstu: Uredba Komisije br. 684/2009. Navedena je Uredba u pojedinom dijelovima izmijenjena i dopunjena 2012., te 2014. sljedećim provedbenim uredbama: Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1221/2012 od 12. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 684/2009 u pogledu podataka koje je potrebno podnijeti u okviru računalne obrade postupaka za kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja (SL L 26 29. 1. 2014., str. 4-5) – u daljnjem tekstu: Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 76/2014. Napominjemo da su Uredba Komisije br. 684/2009, kao i provedbene uredbe koje je mijenjaju i dopunjuju, u cijelosti obvezujuće i izravno se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije te da su iste dostupne na internet stranicama Carinske uprave (www.carina.hr) u izborniku e-Carina podizbornik EMCS.
    Nastavno na naprijed naveden, ističemo da su struktura i sadržaj nacrta e-TD-a kao i e-TD-a utvrđeni u Prilogu I. Uredbe Komisije br. 684/2009, Tablici 1 te da sukladno odredbama čl. 3. st. 1. Uredbe, nacrt e-TD-a i e-TD moraju odgovarati zahtjevima iz Tablice 1, Priloga I. Uredbe. Kao što je navedeno u Napomenama i pojašnjenjima iz Priloga I. Uredbe pojedinosti koje se odnose na podatke i njihovo korištenje sadržane su u Tablicama iz Priloga I., u kojima, posebice, stupac F sadrži pojašnjenja načina popunjavanja elektroničkih poruka.
    Slijedom iznesenog, a u odnosu na pitanje glede popunjavanja polja 17d "Količina" nacrta e-TD-a, upućujemo Vas na odredbe Uredbe Komisije br. 684/2009 i citirane provedbene uredbe te, poglavito, na pojašnjenje iz Tablice 1., Priloga I. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 76/2014 u kojem je definirano da je u polju 17d "Količina" potrebno: "Navesti količinu (izraženu u mjernoj jedinici koja se odnosi na šifru proizvoda – vidjeti Popis šifri 11. i 12. u Prilogu II.)". Obzirom da je polje 17d podskupina podatkovnog skupa "e-TD stavka" (polje 17), isto mora sadržavati podatke o količini za svaku pojedinu e-TD stavku odnosno trošarinski proizvod koji se otprema u sustavu odgode plaćanja trošarine te u slučaju kada se u sustavu odgode plaćanja trošarine otpremaju npr. trošarinski proizvodi iz šifre trošarinskog proizvoda S500, navedeno se polje popunjava u mjernoj jedinici za tu šifru (S500), a to su "litre (pri temperaturi od 20oC)", u skladu sa Popisom šifri 11. ("Trošarinski proizvod") i 12. ("Mjerne jedinice") iz Priloga II. Uredbe Komisije br. 684/2009.
    Nadalje, a u odnosu na unos podataka o količinama litara apsolutnog alkohola iz Vašeg upita, ponovno ukazujemo na odredbe naprijed citirane Uredbe Komisije br. 684/2009 i provedbene uredbe, prema kojima se u nacrtu e-TD-a u pravilu unosi samo podatak o udjelu alkohola (volumni postotak alkohola mjeren pri temperaturi od 20oC) i to u polju 17g "Udio alkohola" i samo u slučaju kada se u sustavu odgode plaćanja trošarine otpremaju alkohol i alkoholna pića odnosno trošarinski proizvodi iz šifre trošarinskog proizvoda: B000, W200, W300, I000, S200, S300, S400 i S500, u skladu s pojašnjenjem za popunjavanje polja 17g Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 76/14 i u skladu s Prilogom II., Popisom šifri 11. Uredbe Komisije br. 684/2009.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)