RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Duhanske prerađevine – prodaja po maloprodajnim cijenama višim od prijavljenih

Broj: 410-19/14-04/603 od 14.08.2014.

Povodom vašeg podneska kojim se pozivate na odgovor Carinske uprave, Središnji ured KLASA: 410-19/14-04/518, URBROJ: 513-02/1732/2-14-2 od 10. lipnja 2014. te postavljate pitanje da li se odredba čl. 77. st. 5. Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 22/13., 32/13. i 81/13.) odnosno mogućnost prodaje po cijenama nižim od prijavljenih Carinskoj upravi odnosi samo na cigareta ili se ista može primijeniti i pri prodaji cigara i cigarilosa.
      Člankom 77. Zakona o trošarinama, između ostalog, propisana je obveza prijavljivanja maloprodajne cijene duhanskih prerađevina koje se puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske, a koju za svaki pojedini proizvod utvrđuju proizvođači ili njihovi predstavnici ili ovlašteni posrednici u Republici Hrvatskoj te uvoznici.
      Pri tome napominjemo da su isti, za svaku marku duhanskih prerađevina, slobodni utvrditi najvišu maloprodajnu cijenu po kojoj se duhanske prerađevine moraju puštati u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske, iz koga razloga je i odredbom st. 5. istoga članka Zakona izrijekom utvrđeno da prodaja duhanskih prerađevina po maloprodajnim cijenama višim od prijavljenih nije dozvoljena.
      Slijedom navedenog te uzimajući u obzir da se duhanskim prerađevinama u smislu Zakona o trošarinama smatraju cigarete, cigare, cigarilosi i duhan za pušenje, odredba čl. 77. st. 5. istoga Zakona odnosi se na sve duhanske prerađevine, uključujući i cigare i cigarilose.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)