RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

Utorak, 12.02.2019.

      U Nar. nov., br. 14/19. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (dalje: Zakon) koji stupa na snagu dana 15.veljače 2019. osim odredbi:

  • čl. 12. koji stupa na snagu danom  stupanja na snagu zakona kojim  se uređuje provedba Uredbe (EU)  2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacija na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta ;
  • čl. 17. kojim se mijenja naziv središnjeg tijela unutar kojeg djeluje tržišna inspekcija nadležna za provedbu inspekcijskog nadzora nad primjenom ovog Zakona, a koji stupa na snagu s 1.travnjem 2019. budući da s tim danom stupa na snagu Zakona o Državnog inspektoratu temeljem kojeg se u Državni inspektorat iz Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta preuzimaju poslovi tržišne inspekcije; i
  • čl. 10. kojim se mijenja čl. 66.a, na način da se jasnije propisuje kada se ugovor o uslugama sklopljen na daljinu putem telefona, smatra sklopljenim, a koji stupa na snagu 1. kolovoza 2019. godine.

      Osnovni razlog donošenja, drugih po redu izmjena i dopuna Zakona je potpuno usklađivanje njegovih odredbi kojima se uređuje isticanje cijena tijekom obavljanja posebnih oblika prodaje proizvoda i usluga (sezonska sniženja, rasprodaje, akcijske prodaje i dr.) s Direktivom  2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na nutarnjem tržištu, posljednjim izmjenama Zakona o obveznim odnosima te unaprijeđena pojedinih odredbi Zakona.

      U bitnom, aktualnim novelama Zakona o zaštiti potrošača:

  • jasnije se propisuje da se obveza isticanja redovne i niže cijene tijekom trajanja posebnih oblika prodaje koji traje dulje od tri dana odnosno isključivo na  prodaju unutar poslovnih prostorija trgovca, a ne i u slučaju sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija trgovca i ugovora na daljinu te kod oglašavanja;
  • precizira se da samo pravna osoba s  javnom ovlasti za obavljanje regulatornih poslova u pogledu javnih usluga iz čl. 24. st. 1. ovoga Zakona ima dužnost osnovati savjetodavno tijelo kad odlučuje o pravima i obvezama potrošača,  a ne i druga javno pravna tijela, a ukida se obveza jedinicama regionalne (područne) samouprave za osnivanje istih tijela;
  • omogućuje se pojedinim  jedinicama lokalne samouprave da mogu osnovati zajedničko savjetodavno tijelo ukoliko isti trgovac pruža javne usluge na njihovom području, a  u rad savjetodavnog tijela jedinice lokalne samouprave, svoje predstavnike mogu imenovati udruge sa područja regionalne (područne) samouprave na čijem području se nalazi jedinica lokalne samouprave;
  • propisuje se postupak imenovanja predstavnika udruge za zaštitu potrošača u savjetodavna tijela i povjerenstva za reklamaciju potrošača;
  • izrijekom se propisuje da osoba ovlaštena za zastupanje udruge za zaštitu potrošača  i/ili član udruge ne smije koristiti djelovanje udruge za ostvarivanje privatnog, poslovnog ili drugog interesa, kao i da poslove savjetovanja, informiranja i izobrazbe koji se obavljaju na temelju javnog natječaja za provedbu kojeg su sredstva osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske, udruge za zaštitu potrošača i druge osobe mogu obavljati samo ako polože stručni ispit za obavljanje tih poslova.

     O tim i drugim  izmjenama do tada važećeg Zakona o zaštiti potrošača, pisali smo u časopisu RRiF br. 1/19. (D. Marečić: Što donose izmjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača, str. 139.). Budući da u vrijeme pisanja članka Zakon još nije bio objavljen,  sadržaj članka temeljio se na Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača upućenom u Hrvatski sabor na raspravu i donošenje.

      Objavljeni tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u cijelosti odgovara tekstu Konačnog prijedloga  njegovih izmjena i dopuna, osim u dijelu stupanja na snagu odredbe  čl. 10. kojim se mijenjaju st. 2. i 3. u  čl. 66.a.,  koji stupa  na snagu 1. kolovoza 2019. Naime, odredbom čl. 66.a uređuje se sklapanje ugovora o uslugama na daljinu putem telefona. Stavkom 2. propisano je da se ugovor u uslugama na daljinu sklopljen putem telefona, smatra sklopljenim, kad potrošač, nakon primitka ponude, dostavi trgovcu potvrdu svoje suglasnosti o sklapanju tog ugovora, a stavkom 3. da je teret dokaza o zaprimanju potvrde suglasnosti na trgovcu.  Budući da je teleoperaterima i drugim trgovcima koji sklapaju ugovore na daljinu putem telefona potrebno osigurati primjereno razdoblje prilagodbe kako bi svoje poslovanje mogli uskladiti s novo propisanom obvezom, zakonodavac je odlučio da  ta odredba stupa na snagu 1. kolovoza 2019.


D.M.Ostale vijesti:

Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.
Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
Utorak, 12.02.2019.
Putovanje članova Udruge “Hrvatski računovođa” u New York
Ponedjeljak, 11.02.2019.
Popunjavanje obrasca U-RA
Petak, 08.02.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 28.01.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja
Srijeda, 16.01.2019.
„Proračunska“ okružnica za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2018.
Srijeda, 16.01.2019.
Godišnji obračun za 2018.
Utorak, 15.01.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 15.01.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 11.01.2019.
Objavljen je novi kalkulator plaća
Četvrtak, 10.01.2019.
Nove osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 08.01.2019.
Što treba učiniti kada prestane mogućnost primjene novčanog načela pri utvrđivanju osnovice poreza na dobitak za 2018.?
Ponedjeljak, 07.01.2019.
Primjena stope PDV-a od 13 %
Ponedjeljak, 07.01.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. siječnja 2019.
Petak, 04.01.2019.
Ukinut je prirez u Gradu Sveta Nedelja
Petak, 04.01.2019.
Stope doprinosa i poreza kod obračuna plaće u 2019.
Petak, 04.01.2019.
Kada se ističe napomena „Ovo nije fiskalizirani račun“
Četvrtak, 03.01.2019.
Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2019.
Srijeda, 02.01.2019.
Obveze trgovaca u vezi s plastičnim vrećicama
Srijeda, 02.01.2019.
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2019. godinu je 3,96 %
Srijeda, 02.01.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 28.12.2018.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Četvrtak, 20.12.2018.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Četvrtak, 13.12.2018.
I obrtnici mogu za sebe osobno isplatiti neoporezivu nagradu do 5.000,00 kn
Srijeda, 12.12.2018.
PROMJENA STOPE PDV-A NA E-PRETPLATE
Srijeda, 12.12.2018.
Novi broj PiP-a
Utorak, 11.12.2018.

Pretplatnik
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada (1)