RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=display&c=19&mc=imp&pli=24416402&PluID=0&ord=[timestamp]&rtu=-1

Odluka o porezima Općine Sutivan

Narodne novine br.20/2018. od 01.03.2018.

 

      Odlukom se utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Sutivan, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza, te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16., 101/17.).

      Porezi Općine Sutivan su sljedeći:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor.

      Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama Odluke o porezima (Nar. nov., br. 112/01.).

      Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Sutivan (Nar. nov., br. 112/01.) te Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja naplate općinskih poreza Općine Sutivan na Poreznu upravu (Službeni glasnik Općine Sutivan br. 15/15.).

      Ova Odluka stupa na snagu 8. veljače 2018., osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. travnja 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)