RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=display&c=19&mc=imp&pli=24416402&PluID=0&ord=[timestamp]&rtu=-1

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Tučepi

Narodne novine br.17/2018. od 21.02.2018.

 

      U Odluci o porezima Općine Tučepi (Nar. nov., br. 99/17. i Glasnik Općine Tučepi br. 9/17.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Općini pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.«

     U glavi II. odjeljak 5. »Porez na nekretnine« i članak 15. brišu se.

     U članku 16. stavku 2. iza točke 3. umjesto zareza dodaje se slovo »i«, a tekst: »i 5.« briše se.

     U članku 17. iza točke 3. umjesto zareza dodaje se slovo »i«, a tekst: »i 5« briše se.

     U članku 20. stavak 2. briše se.

     Ova Odluka stupa na snagu 29. prosinca 2017. godine.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)