RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=display&c=19&mc=imp&pli=24416402&PluID=0&ord=[timestamp]&rtu=-1

Odluka o općinskim porezima Općine Marijanci

Narodne novine br.13/2018. od 09.02.2018.

 

      Odlukom se utvrđuju općinski porezi koji pripadaju Općini Marijanci, obveznici plaćanja, stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

      Porezi Općine Marijanci su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

     Početkom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Marijanci (Nar. nov., br. 101/03.) te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Marijanci (Službeni glasnik Općine Marijanci br. 04/17.).

      Ova Odluka stupa na snagu 8. veljače 2018., osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. ožujka 2018., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)