RRiF-ova trgovina - Računovodstvo poduzetnika, X.nakl.2014. + RRiF-ov računski plan, XX.naklada 2015.

Više o RRiF-ovim e-izdanjima (kako ih kupiti, preuzeti i čitati) možete vidjeti ovdje.

Računovodstvo poduzetnika, X.nakl.2014. + RRiF-ov računski plan, XX.naklada 2015.

Osnovni podaci o knjizi

     
Biblioteka:   Biblioteka računovodstvo
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, studeni 2014.
Broj stranica:   1166
Jezik:   hrvatski
     

 

U kompletu s tiskanim izdanjem knjige šaljemo i XX. nakladu RRiF-ovog računskog plana za poduzetnike iz studenog 2015. (računski plan nije u kompletu s e-knjigom!)Računovodstvo poduzetnikaIz PredgovoraOvo X. izdanje pripremili smo nakon dvije godine u odnosu na prethodno. Bilo je više razloga za izdavanje ovog priručnika, a na prvom mjestu to su goleme promjene u poreznim propisima, te zahtjevi strukovnih kolegica i kolega kojima je nedostajao ažurirani vodič u knjiženjima za svakodnevnu uporabu. K tome i u obrazovnom sustavu na visokim školama, fakultetima i ustanovama za obrazovanje ovaj se priručnik pokazao kao izvrsna dopuna nastavnim programima, a koji je nedostajao.Koncepcijski je priručnik zadržao prezentaciju građe kao i u prethodnim izdanjima. Razlika je u I. poglavlju gdje je primjena Zakona o računovodstvu i prikaz bilančnih promjena (u IV. poglavlju) opisana u znatno kraćem opsegu. Osim toga, u nekim dijelovima priručnika dodani su novi tekstovi kako bi se popunile praznine koje do sada nisu bile obrađene. Na kraju je dano kazalo pojmova radi još lakšeg pronalaženja obrađenih slučajeva (primjera).U praksi se pokazalo da je temeljna pretpostavka kvalitetnog financijskog izvješćivanja ispravnost proknjiženih poslovnih događaja na odgovarajuće račune iz kontnog plana. Ovaj priručnik daje praktične naputke za knjiženje poslovnih događaja slijedom RRiF-ovog Računskog plana (XIX. naklada). Najvažnije je prilikom bilježenja nastalog poslovnog događaja razumijevanje prirode promjene, tj. je li nešto trošak ili imovina, prihod ili obveza, odnosno kapital, pa se stoga uz knjiženja daju i kratka objašnjenja značenja poslovne promjene. Ovaj priručnik je u Hrvatskoj najviše korišten jer sadrži kombinaciju primijenjenih znanja iz područja računovodstvenih standarda, poreza, trgovačkog prava i drugih stručnih područja s kojima se računovođa susreće u svom radu. Zato je dobio obilježje “Knjiga I.” dok će Knjiga II. sadržavati nastavak računovodstvenih naputaka za sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja s njihovom analizom, konsolidacijama i dr. Na žalost za ovaj drugi priručnik čekamo da se propisi ustabile kako bi imao višegodišnju uporabu.Glavni urednik:

dr. sc. Vlado BRKANIĆ, prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.


Sadržaj

I. Uvod u računovodstvo poduzetnika 3
1. Pristup 3
2. Knjigovodstvo i knjigovodstvene isprave 4
3. Ispitivanje – provjera ispravnosti knjigovodstvene isprave 6
4. Otvaranje poslovnih knjiga 7
5. Zaključak i čuvanje poslovnih knjiga 8
6. Popis i procjena 9
7. Razdoblje za koje se vode poslovne knjige, jezik i valuta 10
8. Primjena standarda financijskog izvještavanja 12
9. Profesija računovođa 12
10. Nadzor računovodstvenih poslova 14
II. Knjiženje poslovnih događanja redoslijedom Rrif-ovog računskog plana za poduzetnike 19
1. Potraživanja za upisan a neuplaćen kapital (00) 19
2. Nematerijalna dugotrajna imovina (01) 23
3. Materijalna imovina − nekretnine (02) 45
4. Materijalna imovina – postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva (03) 89
5. Biološka imovina (04) 131
6. Ulaganja u nekretnine (05) 144
7. Dugotrajna financijska imovina (06) 158
8. Potraživanja − dugotrajna (07) 183
9. Odgođena porezna imovina (08) 189
10. Novac u bankama i blagajnama (10) 198
11. Kratkotrajna financijska imovina (11) 244
12. Potraživanja – kratkoročna (12) 273
13. Potraživanja od zaposlenih i ostala potraživanja (13) 315
14. Potraživanja od države za poreze, prirez, carinu, Pristojbe i doprinose (140) 327
15. Ostala potraživanja od državnih institucija (15) 360
16. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunani Prihodi (19) 372
17. Kratkoročne obveze prema povezanim poduzetnicima i s Osnove udjela u rezultatu (20) 380
18. Kratkoročne financijske obveze (21) 387
19. Kratkoročne obveze prema dobavljačima za primljene Predujmove, depozite i jamstva (22) 397
20. Obveze prema zaposlenicima i ostale obveze (23) 405
21. Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i druge Pristojbe (24) 418
22. Dugoročne obveze (25) 476
23. Odgođeni porezi (26) 487
24. Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove (28) 491
25. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg Razdoblja (29) 494
26. Obračun troškova nabave zaliha (30) 508
27. Sirovine i materijal na zalihi (31) 524
28. Zalihe rezervnih dijelova (32) 537
29. Zalihe sitnog inventara (35 i 36) i predujmovi dobavljačima Zaliha (37) 537
30. Metode obračuna utroška zaliha sirovina i materijala, Rezervnih dijelova i sitnog inventara 555
31. Troškovi sirovina i materijala (40) 566
32. Ostali vanjski troškovi − troškovi usluga (41) 595
33. Troškovi osoblja (42) 639
34. Troškovi amortizacije (43) 660
35. Troškovi vrijednosnog usklađenja dugotrajne i Kratkotrajne imovine (44) 684
36. Rezerviranja (45) 696
37. Ostali troškovi poslovanja (46) 707
38. Financijski rashodi (47) 751
39. Ostali poslovni rashodi (48) 777
40. Raspored troškova (49) 798
41. Pogonsko knjigovodstvo u razredu 5 801
42. Proizvodnja − troškovi konverzije (60) 808
43. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi (61) 862
44. Biološka imovina (62) 864
45. Zalihe gotovih proizvoda (63) 868
46. Gotovi proizvodi u vlastitim prodavaonicama (64) 871
47. Obračun troškova nabave robe − troškovi kupnje (65) 876
48. Roba (66) 877
49. Predujmovi za nabavu robe (67) 926
50. Promet nekretnina i umjetnina (68) 928
51. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji – prekinuto Poslovanje (69) 935
52. Troškovi prodanih proizvoda i usluga (70) 939
53. Troškovi nabavne vrijednosti prodane robe (71) (i nekretnina, umjetnina i imovine za prodaju) 941
54. Troškovi administracije i ostali troškovi (72) 942
55. Izvanredni – ostali rashodi (73) 943
56. Prihodi 945
57. Prihodi od prodaje trgovačke robe (76) 955
58. Financijski prihodi (77) 964
59. Ostali poslovni i izvanredni prihodi (78) 967
60. Bruto-dobitak ili gubitak − razlika prihoda i Rashoda (79) 982
61. Financijski rezultat poslovanja (razred 8) 984
62. Kapital, pričuve, dobitak ili gubitak (razred 9) 991
63. Kapitalne pričuve (91) 1000
64. Pričuve iz dobitka (92) 1004
65. Revalorizacijske pričuve (93) 1011
66. Zadržani dobitak ili preneseni gubitak (94) 1015
66. Zadržani dobitak ili preneseni gubitak (94) 1015
67. Dobitak ili gubitak tekuće financijske godine (95) 1018
68. Manjinski interes (96) 1026
69. Izvanbilančni zapisi (99) 1027
III. Računovodstvene politike 1039
1. Poimanje računovodstvenih politika i računovodstvenih Procjena 1039
2. Polazište u pristupu donošenja računovodstvenih Politika 1040
3. Zahtjevi i kriteriji za odabir računovodstvenih Politika 1041
4. Donošenje odluke o primjeni računovodstvenih Politika 1042
5. Promjene računovodstvenih politika i Računovodstvenih procjena 1043
6. Primjer računovodstvenih politika 1043
IV. Bilanciranje – bilančne promjene 1053
A. Razumijevanje bilance i poslovnih promjena 1053
1. Ustrojstvo knjigovodstvenih događaja 1053
2. Promjene u bilanci 1056
B. Bilančne promjene uvjetovane rashodima i prihodima 1065
1. Rashodi 1065
2. Prihodi 1066
3. Povezanost bilance i računa dobitka i gubitka 1075
V. Prilog 1153
Kazalo pojmova 1153