RRiF-ova trgovina

Više o RRiF-ovim e-izdanjima (kako ih kupiti, preuzeti i čitati) možete vidjeti ovdje.

RRIF-ov računski plan za poduzetnike + CD

Osnovni podaci o knjizi

     
Biblioteka:   Biblioteka računovodstvo
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, siječanj 2017.
Autori:   Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sastavili: :  
Broj stranica:   164
Jezik:   hrvatski
     

 

Predgovor XXI. izdanju

Bitno je obilježje ovoga računskog plana slobodni izbor brojeva računa (konta) i rasporeda računa, jednako kao i proteklih 24 godine otkako RRiF izdaje svoj računski plan. Problemi koje je donio Zakon o računovodstvu u vezi s propisivanjem jedinstvenoga računskog plana prestali su nakon izmjena i dopuna tog Zakona (objava u Nar. nov., br. 120/16.). Naime, ukinute su odredbe koje su propisivale računski plan.Sloboda u oblikovanju računskog plana je relativna, uvjetna. Ako polazimo od toga što sadržavaju financijski izvještaji, a to se mora uzeti u obzir, tada je potrebno predvidjeti osiguranje podataka za te izvještaje u okviru računskog plana, a s kojih će se preuzimati podatci za izvještaje. Stoga i analitički računi moraju biti u funkciji sadržaja i naziva pojedine pozicije u financijskim izvještajima. Upravo su ta načela zastupljena u našem računskom planu za poduzetnike. Zadržan je u nas tradicionalan raspored računa u 10 razreda, dakle kao i do sada.Ovaj RRiF-ov Računski plan za poduzetnike utemeljen je na Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 95/16.), a koji je u primjeni od 1. siječnja 2016. godine iako je objavljen u drugom polugodištu prošle godine. Taj je Pravilnik donio manje promjene, odnosno dopune nekih izvještajnih pozicija, pa je zbog toga trebalo provesti usklađenja, najviše u dijelu poslovnih odnosa s povezanim osobama.Dakle, općenito se može reći da je zadaća računskog plana omogućiti u glavnoj knjizi prihvaćanje podataka o nastalim poslovnim događajima i njihovim vrijednostima prema imovinskim pojavnim oblicima i vijeku trajanja. Glede izvora financiranja treba ih klasificirati prema vrstama, vjerovnicima i roku dospijeća kad je riječ o dugovima – obvezama. Trajne izvore financiranja – kapital, treba klasificirati prema vlasnicima udjela, odnosno prema obliku i nazivu pojedinih dijelova kapitala.Ponekad je potrebno radi poreznih zahtjeva otvoriti analitičke račune troškova kako bi ih mogli lakše prepoznati i odrediti njihov porezni položaj prilikom sastavljanja prijave poreza na dobitak. Analitikom se definiraju nositelji porezno priznatih i porezno nepriznatih troškova i sl. Krajnji nam je cilj bio da raspored računa (konta) bude u funkciji izravnog povezivanja glavne knjige s propisanim pozicijama u financijskim i poreznim izvještajima.Zahtjeve za menadžerskim izvješćivanjem ovaj računski plan neće u potpunosti zadovoljiti, osobito kad je u pitanju način prikazivanja troškova i prihoda, danima zakašnjenja u plaćanju, učincima pojedinih segmenata poduzetnika i dr. No, imali smo dva ograničenja koja proizlaze iz propisane sheme računa dobitka i gubitka te MRS-a 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja (t. 102. – 105.) koji nalaže raščlanjivanje prema metodi naravi rashoda ili prema metodi funkcije rashoda ili troškova prodanih proizvoda, od kojih je u nas prva metoda sadržana u propisanom obliku izvještaja o računu dobitka i gubitka.Ovaj je izvorni RRiF-ov računski (kontni) plan namijenjen pravnim osobama – poduzetnicima u trgovačkim društvima (d.o.o., d.d., k.d., j.t.d. i j.d.o.o.) svih djelatnosti jer je primijenjeno načelo univerzalnosti računa, tj. mogu ga primijeniti trgovačka, uslužna i proizvodna društva. Zadruge i privatne profitne ustanove također trebaju voditi računovodstvo prema ovom poduzetničkom računskom planu. Podružnice inozemnih osnivača i poslovne jedinice nerezidenata vode računovodstvo kao i trgovačka društva u RH. Namijenjen je i poduzetnicima – fizičkim osobama (obrtnicima, javnim bilježnicima, odvjetnicima i dr.) koji su odlučili umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobitak ili pak kada su postali obveznicima vođenja dvostavnog knjigovodstva i sastavljanja financijskih izvještaja po sili Zakona o porezu na dobit. U uporabi je i na ekonomskim fakultetima, visokim školama koje izvode nastavu prema bolonjskom modelu, ekonomskim školama i obrazovnim ustanovama pri izvođenju nastave i vježbi za studente iz nastavnog programa RAČUNOVODSTVO ili sličnog naziva.Naš je računski plan najprihvaćeniji u praksi i u obrazovnom sustavu vjerojatno zato što najbolje obuhvaća evidentiranje stvarnih poslovnih događaja koji se bilježe u glavnoj knjizi, a na kraju izvještajnog razdoblja prenose u bilancu i račun dobitka i gubitka te druge financijske i porezne izvještaje. Dosadašnja prihvaćenost ovoga (kao jednog od mogućih oblika) računskog plana potaknula nas je da vam pripremimo ovo dopunjeno izdanje za primjenu u 2017. godini (i poslije?).AutoriU Zagrebu, siječanj 2017.


Pretplatnik
Računovodstvo neprofitnih organizacija (2)
RRiFov letak