RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

POSLOVNE KOMBINACIJE-PRIJENOS, PRIPAJANJE, SPAJANJE, PODJELA

Zagreb, 13. rujna 2017. računovodstveni praktikum POSLOVNE KOMBINACIJE


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2913. rujna 2017. (srijeda)

Cilj je ovoga seminara izložiti pravno, porezno i računovodstveno motrište statusnih promjena (pripajanja, podjele i spajanja) kod društava kapitala. Izložit ćemo i prijenos (prodaja, darovanje) društva na druge osobe. U okviru ove radionice na konkretnim će se slučajevima razmotriti pitanja koja se javljaju u provedbi te računovodstveni i porezni postupci u skladu sa zakonskim propisima.

Program seminara:

1. PRIJENOS POSLOVNOG UDJELA d.o.o.-a 
  
    * slučajevi kada se prenosi društvo na druge osobe
    * prodaja udjela i porezi
    * prijenosi udjela na nasljednike i porezi
    * računovodstvo prijenosa poslovnog udjela

2. PRIPAJANJE DRUŠTAVA KAPITALA

    * pravno motrište (sklapanje ugovora o pripajanju, donošenje odluke o pripajanju, upis pripajanja
      u sudski registar, zaštita vjerovnika i sl.)
    * računovodstveno motrište (definiranje metode stjecanja, utvrđivanje i naknadno vrednovanje
      goodwilla + primjeri pripajanja kapitalno povezanih i nepovezanih društava)
    * porezna i financijska izvješća kod pripajanja
    * porezno motrište (motrište PDV-a, posebnih poreza na vozila i poreza na promet nekretnina)
 

3. SPAJANJE DRUŠTAVA KAPITALA

    * pravno motrište (sklapanje ugovora o spajanju, donošenje odluke o spajanju, upis spajanja
      u sudski registar, zaštita vjerovnika i sl.)
    * računovodstveno i financijsko motrište (primjeri spajanja kapitalno povezanih i nepovezanih
      društava)
    * porezna i financijska izvješća kod spajanja
    * porezno motrište (motrište PDV-a, posebnih poreza na vozila i poreza na promet nekretnina)
 

4. PODJELA DRUŠTAVA KAPITALA (RAZDVAJANJE I ODVAJANJE DRUŠTAVA) 

    * pravno motrište (izrada plana podjele, izrada izvješća o podjeli, donošenje odluke o podjeli,
      upis podjele u sudski registar)
    * računovodstveno motrište (primjeri razdvajanja i odvajanja društava kapitala s osnivanjem
      ili s preuzimanjem)
    * porezna i financijska izvješća kod podjele
    * porezno motrište (motrište PDV-a, posebnih poreza na vozila i poreza na promet nekretnina)

 

Vrijeme održavanja: od 9,30 do 14,30 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, zato molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF Konzalting d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr.
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 13. rujna 2017. računovodstveni praktikum POSLOVNE KOMBINACIJE


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
RISJAK