RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

OPOREZIVANJE USLUGA SMJEŠTAJA, PUTNIČKE AGENCIJE

Zagreb, 4. svibnja 2017. - seminar "Oporezivanje usluga smještaja i posebni postupak oporezivanja putničkih agencija"


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 294. svibnja 2017. (četvrtak)

 

Dolaskom nove turističke sezone aktualizira se problematika putničkih agencija. Usluge smještaja mogu se pružati izravno gostima ili putem turističke agencije, a porezni položaj pružene usluge ovisi o poreznom položaju pružatelja usluga, je li obveznik PDV- a ili nije, je li građanin ili stranac? Značajne su porezne novosti kada uslugu smještaja pružaju građani – stranci. Za određivanje poreznog položaja najvažnije je da se pri sklapanju ugovora odredi u čije ime i za čiji račun agencija posluje, jer o tome ovisi i primjena posebnog postupka oporezivanja putničkih agencija. Posebnosti su i kod „prodaje“ zrakoplovnih karata, organizacije kongresa i dr. Osim toga, svi sudionici – pružatelji usluge smještaja ili turistička agencija – predmet su kontrole turističkih inspektora.

Na seminaru će se objasniti sve u vezi s oporezivanjem turističkih usluga te odgovoriti na aktualnu poreznu problematiku u postupanju turističkih agencija i pružatelja usluge smještaja te kako ispuniti zahtjeve turističkih propisa te koje kontroliraju turistički inspektori u nadzoru.

Program seminara:

1. Zakonski okvir - koje usluge mogu pružati turističke agencije te načini pružanja turističkih usluga

2. Izravno pružanje usluga smještaja domaćim i stranim gostima

   - Redoviti postupak oporezivanja – primjena snižene stope PDV-a, priznavanje pretporeza, računi
     u tuzemstvu, elementi računa prema poreznim i ostalim propisima (na kojem jeziku, kojoj valuti i dr.)
   - Posebnosti u oporezivanju ugostiteljskih usluga (PDV, porez na potrošnju)
   - Novosti u vezi s poreznim položajem iznajmljivača – građana RH i stranaca

3. Usluge smještaja pružene putem agencije - primjena posebnog postupka oporezivanja
    putničkih agencija

   - Koje agencije moraju primijeniti posebni postupak oporezivanja putničkih agencija
   - Tko se smatra putnikom za potrebe oporezivanja u posebnom postupku
   - Što je porezna osnovica i kada nastaje porezna obveza
   - Mora li se na usluge prijevoza u zračnom prometu primijeniti posebni postupak
   - Posebnosti agencija pri organizaciji kongresnog turizma
   - Elementi računa u posebnom postupku oporezivanja
   - Način utvrđivanja porezne obveze i pitanja priznavanja pretporeza
   - Oporezivanje aranžmana u posebnom postupku kada se agencija koristi uslugama drugih poreznih
     obveznika – uvjeti primjene, elementi računa, pretporez
   - Oporezivanje aranžmana u posebnom postupku kada se agencija koristi vlastitim uslugama
     i uslugama drugih poreznih obveznika – uvjeti primjene elementi računa, pretporez
   - Oporezivanje aranžmana u posebnom postupku u RH – za koje smještajne objekte
   - Posebnosti oporezivanja usluge smještaja na plovilima – kada se primjenjuje, a kada ne
     posebni postupak za smještaj na plovnim objektima nautičkog turizma (charter)
   - Porezni položaj usluga putničke agencije za aranžmane obavljene izvan EU-a – kombinacija
     s aranžmanom u EU-u i RH – uvjeti primjene, elementi računa, pretporez
   - Porezni položaj usluga putničke agencije kao posrednika

4. Uvjeti poslovanja i pružanja usluga turističkih agencija i nadzor turističkih inspektora

   - Najznačajnije odredbe iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i provedbenih propisa
   - Komentar Zakona o pružanju usluga u turizmu i koje se novosti očekuju u novom Zakonu
     koji se treba primjenjivati od 1. srpnja 2018. godine
   - Što kontroliraju turistički inspektori (registracija, uvjeti koje treba ispunjavati poslovnica,
     uvjeti za voditelja poslovnice i dr.)
   - Upravne mjere i postupanje turističkih inspektora kod utvrđenih prekršaja u ugostiteljskoj djelatnosti

5. Odgovori na pitanja sudionika

 

Početak seminara je u 9:30 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika pa zato molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.
Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF Konzalting d.o.o. Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr 
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 4. svibnja 2017. - seminar "Oporezivanje usluga smještaja i posebni postupak oporezivanja putničkih agencija"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
VELBIT