RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

OBRAČUNSKA PLAĆANJA

Zagreb, 26. travnja 2017. - seminar "Obračunska plaćanja"


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2926. travnja 2017. (srijeda)

Postoje brojna financijska i pravna pitanja u kojim se slučajevima mogu obavljati obračunska plaćanja – kada ih treba prihvatiti, a kada ih je moguće odbiti odnosno kad su zabranjena. Na vrlo sadržajnom seminaru obradit će se slučajevi iz prakse i dati naputci za moguća postupanja.

Teme seminara:

1. Pojam i vrste obračunskih plaćanja

2. Kompenzacija (prijeboj)

    - dvostrani i višestrani prijeboj
    - procesni prijeboj: kako postupiti u parnici u povodu prebijene tražbine, a kako u povodu
      tražbine koja se može prebiti
    - mogu li se prebiti tražbine u stečajnom postupku
    - uvjeti za provedbu prijeboja: koje se tražbine mogu prebiti
    - kada prestaju prebijene tražbine / obveze
    - izjava o prijeboju, ugovori o prijeboju (dvostrani, multilateralni)
    - prijeboj u praksi

3. Cesija – ustup potraživanja

    - vrste cesija
    - može li se sklapati sukcesivna cesija
    - koja se potraživanja mogu ustupati
    - vrste cesija: kada se koja primjenjuje i pod kojim uvjetima
    - ugovori o cesiji: tko sklapa ugovor, koje klauzule treba sadržavati, koji su učinci
      pojedinih vrsta ugovora
    - cesija kao sredstvo osiguranja plaćanja
    - primjena u praksi
    - faktoring kao vrsta cesije: pojam, vrste

4. Ugovori o promjeni dužnika: preuzimanje duga, preuzimanje ispunjenja, pristupanje dugu

    -  pojam, sličnosti i razlike
    - ugovori: kada primijeniti koji ugovor, tko su ugovorne strane kod pojedinih ugovora, jesu li
      ugovori dvostrani ili trostrani
    - primjena u praksi
    - kako primjenom ovih ugovora ojačati položaj vjerovnika, kojim se ugovorom može osigurati
      tražbina vjerovnika
    - tko je sudužnik i je li mu položaj jednak kao i položaju jamca

5. Asignacija

    - što je asignacija i kada ju primijeniti
    - izjava o asignaciji, ugovor o asignaciji
    - usporedba cesije i asignacije
    - primjena u praksi: ako su ugovorne strane u prethodnom odnosu ili ako to nisu, kada prestaje
      obveza

6. Obračunsko plaćanje uporabom mjenice

    - izdavanje trasirane mjenice
    - indosiranje mjenice
    - usporedba s institutima obveznog prava (cesija, preuzimanje duga, asignacija)

7. Obračunska plaćanja s inozemstvom

    - u kojim slučajevima su dopuštena, a kad su zabranjena
    - obveza izvješćivanja

8. Kada nisu dopuštena obračunska plaćanja

    - odgovornost dužnika / vjerovnika
    - valjanost pravnih poslova koji su sklopljeni protivno zabrani

9. Računovodstveno evidentiranje obračunskih plaćanja

    - računovodstveni i porezni tretman
    - (faktoring – knjiženja)

10. Odgovori na pitanja

Početak seminara je u 9,30 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, zato molimo Vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF Konzalting d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr.

 
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 26. travnja 2017. - seminar "Obračunska plaćanja"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
NEREVA