RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

AKTUALNA PITANJA U PRIMJENI SUSTAVA PDV-a

Zagreb, 5. lipnja 2017. seminar AKTUALNA PITANJA U PRIMJENI SUSTAVA PDV-a, II. skupina


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2925. svibnja 2017. (četvrtak) POPUNJENO!
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 295. lipnja 2017. (ponedjeljak) II. SKUPINA

U praksi se postavljaju brojna pitanja kad je riječ o primjeni i provedbi sustava oporezivanja PDV-om, stoga smo odlučili organizirati ovaj seminar. Pitanja se odnose na nastanak porezne obveze, priznavanje pretporeza u tuzemstvu, unutar EU-a, određivanje poreznog položaja graditeljskih usluga, oporezivanje turističkih usluga, primjenu posebnog postupka oporezivanja putničkih agencija, porezne evidencije i dr. Na seminaru – radionici odgovorit će se na aktualnu poreznu problematiku i primjenu PDV-a u praksi.

Teme seminara:

1. Najčešća pitanja u vezi sa stjecanjem i isporukom dobara u tuzemstvu, unutar EU-a,
    uvoza i izvoza dobara

2. Naknadna odobrenja i terećenja koja se odnose na kupce i dobavljače unutar EU-a te
    evidentiranje u obrascima i poreznim evidencijama

3. Oporezivanje inozemnih usluga – B2B, B2C i iznimke

4. Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza – u tuzemstvu, pri stjecanju dobara i usluga
    unutar EU-a, pri uvozu dobara

5. Carinski postupak 42 i 63 u RH, oslobođenja za diplomatska i konzularna predstavništva,
    međunarodne organizacije i dr.

6. Računi u tuzemstvu, unutar EU-a (u kunama, u stranoj valuti) – napomene na računima

7. Prijevoznička djelatnost i problemi određivanja mjesta oporezivanja

8. Posebnosti PDV-a kod obveznika PDV-a koji utvrđuju obvezu prema naplati –
   „dohodaši“ i „dobitaši“

9. Prijevozna sredstva u poslovanju poduzetnika – prometi u tuzemstvu, stjecanje iz EU-a, uvoz,
    posebni postupak oporezivanja i dr.

10. Oporezivanje prometa nekretnina PDV-om ili porezom na promet nekretnina

11. Prijenos porezne obveze za građevinske usluge, usluge održavanja i popravaka te
     u poslovanju s otpadom

12. Oporezivanje u turističkoj djelatnosti

13. Aktualna stajališta Ministarstva financija

14. Objašnjenja nekih pozicija na obrascu PDV (povezanost s poreznim evidencijama), obrascu ZP,
     PDV-S te ostalih prijava za tekući mjesec

15. Odgovori na pitanja sudionika


Početak seminara u 9,30 sati.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.
Naknada za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF Konzalting d.o.o., Vlaška 68, 10000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 5. lipnja 2017. seminar AKTUALNA PITANJA U PRIMJENI SUSTAVA PDV-a, II. skupina


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
RISJAK